Privacystatement

PRIVACYVERKLARING VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING “LANGHAAR”

Het in deze privacyverklaring opgenomen privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” (hierna “NVL”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van de NVL, geen lid bent, maar inschrijft voor een door de NVL georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de NVL verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de privacyverklaring zorgvuldig door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”, Hollewandsweg 20C, 8014 BH Zwolle, KvK nummer 40530799, e-mailadres secretaris@nedverlanghaar.nl, website www.nedverlanghaar.nl. De functionaris voor de ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@nedverlanghaar.nl.

2. Welke gegevens verwerkt NVL?

In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens door de NVL verwerkt:

 1. voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
 2. adresgegevens eventueel postadres
 3. telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
 4. naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw Duitse Staande Langha(a)r(en)
 5. uitslagen van uw hond(en) op onder andere Werkgeschiktheidstesten (WGT), Fokgeschiktheidskeuringen (FGK), (Kampioenschaps)clubmatches, Fokkersdagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven ter publicatie in ons clubblad en op onze website
 6. resultaten van (gezondheids)onderzoek(en) van uw Duitse Staande Langha(a)r(en) ter publicatie in ons clubblad en op onze website
 7. foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en op onze website.

3. Met welk doel verwerkt NVL deze persoonsgegevens?

De NVL verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door
  u aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van u verkregen informatie;
 2. uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de NVL, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Duitse Staande Langha(a)r(en);
 3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere Werkgeschiktheidstesten (WGT), Fokgeschiktheidskeuringen (FGK), (Kampioenschaps)clubmatches, Fokkersdagen, (veld)wedstrijden en (jachthonden)proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
 4. uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk één jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met de NVL en u te informeren over de ontwikkelingen van de NVL;
 5. De NVL gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de NVL. Afmelding voor de nieuwsbrieven is te allen tijde mogelijk via de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief.

4. Bewaartermijnen

De NVL verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan de NVL volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de NVL passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Indien de NVL voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde verwerkers, heeft de NVL als verantwoordelijke met de verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De NVL verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 1. Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van de NVL aan de koepelorganisatie, waarbij de NVL is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 2. Vier keer per jaar de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van de NVL aan de drukker van het NVL Clubblad, die zorg draagt voor het drukken en verzenden van het clubblad aan de leden, adverteerders en relaties van de NVL;
 3. (potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA door de NVL georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden kunnen zich inschrijven op de website “My Orweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan de NVL en de betaling wordt door de NVL geregistreerd in “my.orweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door de NVL ingevuld in “my.orweja.nl” zodat tussen de ORWEJA en de NVL een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als NVL verwerkt worden.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via het e-mailadres secretaris@nedverlanghaar.nl van de NVL kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De NVL zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris (secretaris@nedverlanghaar.nl).
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop de NVL uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur (secretaris@nedverlanghaar.nl). Daar kunt u ook terecht met eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring.

8. Gegevens van websitebezoek

Op de site gebruiken wij Google Analytics en Google Analytics-cookies om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven (het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd).

9. Beveiligde verbinding

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 21 mei 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.nedverlanghaar.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Sponsoren

BiofoodEnergique