Nieuws

verzoek tot plaatsen mail en brief op verzoek leden

28 februari 2022

28 februari 2022

 

Beste leden,

 

Bijgevoegde mail en brief hebben wij ontvangen van een aantal leden met het verzoek deze te plaatsen op de website.

Zoals wij op 8 februari 2022 hebben aangegeven zijn wij teruggetreden als bestuursleden maar blijven Sophie Zwager en Erwin Siebers aan voor overdracht naar een nieuw bestuur. Hieronder valt ook het faciliteren van de oproepen van een vergadering voor de leden in overeenstemming met de statuten. Zodat rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Op 10 februari 2022 hebben wij aan de heer Verheugt, als vertegenwoordiger van de ondertekenaars van de brief, het volgende bericht gestuurd:

 

“Geachte heer Verheugt,

 Zoals aangegeven blijven wij aan tot door de leden een nieuw bestuur is gekozen en zullen daarna direct alles overdragen aan dit gekozen bestuur. Wij zullen hierna een nieuw bestuurslid aanmelden bij de KvK en ons direct laten uitschrijven. Ook zal dan het adres van de vereniging moeten worden overgezet. Dit nieuwe bestuurslid kan dan de rest van het bestuur registreren. Ook zullen wij dan direct de toegangscodes tot website, administratiepakket etc. overdragen. 

 Gelet op de tweespalt in de vereniging zullen wij geen medewerking verlenen aan het autoriseren van kandidaten door wie dan ook voorgedragen. Dit zou ons en de vereniging juridisch in een onmogelijke situatie plaatsen. Ook zou dit een inbreuk zijn op de AVG.

 Wij zullen de oproep, agenda en overige stukken op de website plaatsen. De nieuwsbrief wordt vanuit de ledenadministratie aangemaakt en verstuurd. Houd hierbij rekening met een verwerkingstermijn van 3 dagen. 

 Een gesprek achten wij verder niet nuttig.

 Wij wachten de ontwikkelingen af.

 

Met vriendelijke groet,

 Erwin Siebers

Vice voorzitter / Penningmeester a.i.  Nederlandse Vereniging Langhaar

www.nedverlanghaar.nl

 

Tot afgelopen zondag 27 februari 2022 (17.28) hebben wij als aangebleven bestuursleden geen verdere berichtgeving ontvangen. Op de dag hiervoor werd duidelijk dat een aantal leden een uitnodiging voor een digitale algemene vergadering heeft ontvangen.

Wij plaatsen hierbij de volgende opmerkingen:

 • De documenten zijn te laat beschikbaar gesteld aan de leden (artikel 37 statuten);
 • Andere kandidaten wordt niet de mogelijkheid gegeven zich te melden
 • De brief van 2 februari 2022 is niet getekend door het minimaal aantal benodigde leden (artikel 36 lid 4 statuten) en is voor kennisgeving aangenomen;
 • De vergadering wordt digitaal georganiseerd wat niet in overeenstemming is met de statuten omdat deze mogelijkheid niet geboden wordt;
 • Als een vergadering al digitaal georganiseerd wordt dient deze aan stringente eisen te voldoen. Uit de brief blijkt geenszins dat hieraan voldaan wordt.

Wij hebben aangeboden om deze stukken op de website te plaatsen en via de mail met de leden te delen en als nieuwsbrief uit te brengen. Wij worden als terugtredende bestuursleden beticht van niet meewerken aan het organiseren van een ledenvergadering. Dit is pertinent onjuist zoals bovenstaande blijkt. Op handreikingen die wij gedaan hebben komt geen rechtstreekse reactie anders dan verdachtmakingen via social media.  

Wij weten op dit moment helaas niet meer informatie over deze vergadering en voor vragen kunt u terecht op het genoemde e-mailadres.

Op basis van de statuten van de Nederlandse Vereniging “Langhaar” is geen sprake van een rechtsgeldige vergadering en zullen de genomen besluiten nietig zijn.

Met vriendelijke groet,

 

Erwin Siebers                                     Sophie Zwager

Vicevoorzitter                                    Secretaris

mail 27 februari 2022 verzoek plaatsen op website en nieuwsbrief

brief aan bestuur 2-2-2022

Reacties

 • Theo Meuwese
  Theo Meuwese
  De vergadering en haar eventuele besluiten zijn wel degelijk rechtsgeldig.

  Zie artikel 37 lid 4 van de Statuten. Digitaal vergaderen is bij wet toegestaan.

Sponsoren

BiofoodEnergique