Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement
Nederlandse Vereniging Langhaar
Duitse Staande Langhaar

ALGEMEEN
1.1. Dit reglement voor de Nederlandse Vereniging Langhaar hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het
ras Duitse Staande Langhaar zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Dit Vereniging fokreglement (VFR) 10 juni 2018. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Dit Vereniging fokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging Nederlandse Vereniging Langhaar.

Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement (KR), die betrekking hebben op dit Vereniging fokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.

Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

FOKREGELS 
Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven (Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR)

Naast bovenstaande verwantschappen is ook de combinatie Halfbroer/Halfzus niet toegestaan.

Er dient gestreefd te worden naar een zo laag mogelijk inteelt coëfficiënt, waarbij ook het voorvaderverlies niet uit het oog verloren mag worden.

2.2. Herhaalcombinaties:
Dezelfde oudercombinatie is maximaal 2 maal toegestaan.

2.3. Minimum leeftijd reu:
De minimale leeftijd van de reu op de dag van de dekking moet tenminste 24 maanden zijn.

2.4. Aantal dekkingen:
De reu mag maximaal 2 geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met een totaal van maximum 8 geslaagde dekkingen gedurende zijn leven.

Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB.

NB 1: In bijzondere omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt uitgegaan van een geslaagde dekking.

NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.

2.5. Cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.

2.6. Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan dient deze bij voorkeur te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze door de vereniging gesteld worden.

Daar nog niet elk land dezelfde regels en/of normen hanteert, kunnen hiervoor aanvullende bepalingen in het vereniging fokbeleid zijn opgenomen.

2.7. Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen):
wanneer een fokker voor een dekking het sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van dit Vereniging fokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.

WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 24 maanden heeft bereikt.

3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.

3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.

3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.

3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.

GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren: preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om door de Raad van Beheer opgestelde en/of goedgekeurde geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.

4.2. Verplicht screeningsonderzoek; De hier genoemde screeningsonderzoeken zijn verplicht voor alle honden welke voor de fokkerij worden ingezet.

4.2.1. Heup Dysplasie (HD)

4.2.2. E-Locus. Honden met een uitslag ee of Ee worden uitgesloten voor de fokkerij.

4.2.3. ECVO: oogafwijkingen

4.2.4. Onderzoek schildklierregio op tumoren. Het onderzoek schildklierregio moet binnen 12 maanden voorafgaand aan de datum van de dekking hebben plaatsgevonden. (Wanneer DNA onderzoek mogelijk is geniet deze vorm van screening de voorkeur en geldt automatisch de verplichting daartoe over te gaan.)

4.3. Aandoeningen:
4.3.1. HD: middelzware (HD-D) en zware (HD-E) heupdysplasie voor de teef; middelzware (HD-D) en zware (HD-E) heupdysplasie voor de reu; Voor honden met een lichte vorm (HD-C) zijn bepalingen in het verenigings-fokbeleid van toepassing.

4.3.2. SKK: Het is niet toegestaan te fokken met ouderdieren die door de dierenarts door middel van palpatie zijn onderzocht in de schildklierregio en niet vrij van tumoren zijn bevonden. De eigenaar is verplicht de bevindingen via het door de NVL verstrekte formulier naar de FBC van de NVL te sturen. Het onderzoek moet binnen 12 maanden voorafgaand aan de datum van de dekking hebben plaatsgevonden.

4.3.3. ECVO: In het vereniging fokbeleid zijn richtlijnen opgesteld voor het toelaten voor de fokkerij van honden of combinaties waarvan afwijkingen in de ogen of oogleden zijn vastgesteld.

4.3.4. Overig; Honden die aan enige ziekte en/of afwijking lijden (of deze aantoonbaar vererven), welke niet specifiek in het VFR of het fokbeleid zijn genoemd en waarvan verondersteld kan worden dat deze een erfelijke component bevatten mogen niet worden ingezet voor de fokkerij.

GEDRAGSREGELS
Karaktereisen: 
Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals die in de rasstandaard zijn beschreven.
5.1. Honden waarbij, tijdens enigerlei door de vereniging, Raad van Beheer of KNJV erkend evenement, vastgesteld is dat zij bovenmatig agressief, dominant of angstig gedrag vertonen kunnen voor de fokkerij worden uitgesloten.

Werkgeschiktheid: 
6.1. Verplichte fokgeschiktheidstest: in Nederland geregistreerde ouderdieren moeten in het bezit zijn van een certificaat waaruit blijkt dat ze hebben voldaan aan een fokgeschiktheidstest die heeft plaatsgevonden, bij voorkeur onder auspiciën van Nederlandse Vereniging Langhaar.

6.2. Voldoen de ouderdieren aan de minimale fokgeschiktheidseisen, zoals gesteld in het Fokbeleid van de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”, dan wordt dit gelijk gesteld aan het voldoen aan de fokgeschiktheidstest.

EXTERIEURREGELS
7.1 Kwalificatie: Beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie. Eén van de ouderdieren dient daar minimaal de kwalificatie zeer goed op een expositie te hebben behaald. De ander kan volstaan met een kwalificatie goed. In plaats van deze kwalificatie kan worden volstaan met deelname aan de Fokgeschiktheidskeuring.

7.2 Fokgeschiktheidskeuring: beide ouderdieren moeten minimaal 1 keer hebben deelgenomen aan een fokgeschiktheidskeuring georganiseerd door de rasvereniging en daar minimaal de kwalificatie voldoet hebben behaald. Honden welke voldoen aan punt 7.1 behoeven voldoen daarmee aan 7.2 voor wat betreft het exterieur maar dienen de schofthoogte te laten meten, zoals is opgenomen in het fokbeleid.

7.3. Richtlijnen voor de fokkerij zijn omschreven in het vereniging fokbeleid.

REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS
8.1. Ontwormen en enten: de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren. De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID transponder.

8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van minimaal 7 weken. Tussen de eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN
9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag waarop dit reglement in werking treedt.

9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.

9.3. In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd.

9.4 Naast dit VFR zijn in het vereniging fokbeleid richtlijnen voor de fokkerij opgenomen. Het vereniging fokbeleid is gepubliceerd op de website van de vereniging.

INWERKINGTREDING
Dit Vereniging fokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de Raad van Beheer (per 09-10-2018) conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 + 6 KR.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging Langhaar op 10 juni 2018

W. Wellens
Voorzitter NVL

Mevr. E.M.S. van den Belt-van der Kolk
Secretaris NVL

Download goedgekeurde VFR

Sponsoren

BiofoodEnergique