CONCEPT NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING NEDERLANDSE VERENIGING “LANGHAAR”, GEHOUDEN OP 12 JUNI 2016, TE WOUDENBERG

 

Aanwezig:

Betsie van Felius, Peter Steinman, AnneMarie Blaauboer, Frans Beck, Aart v.d. Pol, Joop van Gelderen, Lenie Hartman, Toine v.d. Heijden, Ans van der Heijden (belangstellende), Henk van den Brink, Roelien Dalemans, Cor Woets, Gees Schmidt, Jos Kugel, Jet Kikkert, Herman Broekhuis, Aafke Yntema, Lucia Mullink, Wilma Rodenburg, Raimonde Korevaart, Ad van der Sluijs, Kees Ribbens, Corrie Ribbens, Annie van der Sluis, Peter van der Sluis, Willy van Rongen,  Nely van Frankenhuyzen, Gjermund Kiserud, Annemarijn Bierenga, Gerard van Bragt, Jos van Bragt, Wim van Doorn, Stephanie van den Belt, Ina van Bragt (belangstellende), Paul van Vucht, Gerold Driessen, Jo Driessen, Annemiek Ottenschot, André Ottenschot. 37 stemgerechtigde leden, 2 belangstellenden, plus 18 machtigingen.

 1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder onze erevoorzitter Wim van Doorn en zijn vrouw Ineke, ons erelid Cor Woets, en onze leden van verdienste Kees Ribbens en Joop van Gelderen.

Het afgelopen jaar was bestuurlijk weer een roerig jaar. Twee bestuursleden traden helaas vroegtijdig af. In oktober gaf Frans Beck, de penningmeester, te kennen niet langer mee te willen besturen. Wel wilde hij de penningen blijven beheren tot de ALV. Daar zijn we hem dankbaar voor. Voor onze secretaris, AnneMarie Blaauboer, was dit aftreden een van de redenen om haar functie ook ter beschikking te stellen. De overgebleven bestuursleden namen hierna de secretariaatstaken waar, met Herman Broekhuis als waarnemend secretaris, daarbij nog wel ondersteund door AnneMarie, waarvoor onze dank. Jos dankt haar 2 mede- bestuursleden voor hun vertrouwen en hun inzet om deze moeilijke periode door te komen.

Er zijn gelukkig nieuwe kandidaten gevonden om de vacatures te vullen, de leden zijn hiervan op de hoogte gesteld door middel van een brief. Stephanie van den Belt en Gjermund Kiserud willen samen het secretariaat gaan doen, Henk van den Brink het penningmeesterschap. Daarmee gaat het bestuur uit 6 personen bestaan, dit is statutair niet toegestaan. De voorzitter verblijft het grootste deel van het jaar in het buitenland, dus een voor de hand liggende oplossing is: het bestuur uitbreiden met een vicevoorzitter. Wilma Rodenburg is bereid zich voor deze functie kandidaat te stellen. Er zijn 6 personen benaderd voor de functie van voorzitter, echter zonder succes.

Het bestuur is blij met de nieuwe commissieleden: Aafke Yntema, hoofdredactie van het PV en Theo Meuwese, webmaster en met AnneMarie Blaauboer, die de administratie en correspondentie SKK op zich heeft genomen, zitting heeft in de redactie en het bestuur ondersteund heeft met secretariële taken.

In 2016 zijn gesprekken begonnen met mevr. Roest, dierenarts van de Raad van Beheer, over het Project Verwantschap. Met behulp van dit project kunnen we een beter inzicht krijgen in onze Nederlandse Langhaar populatie en dit helpt weer om goede voorstellen voor het fokbeleid te doen. Ewart Nijburg heeft veel werk verricht om data aan te leveren, waarvoor dank. Ewart wilde hierover bij agendapunt 7 meer vertellen, helaas is hij ziek. Jos zal nu in zijn plaats iets vertellen.

Er is verder overleg geweest met de onderzoeksgroep SKK over de mogelijkheden om een vervolgonderzoek te starten.

Op één na zijn alle vergaderingen van de Raad van Beheer en rasgroep 7, 8 door ons bijgewoond. De Raad werkt aan een nieuw softwareprogramma, waardoor m.b.v. een matrix een beter onderscheid gemaakt kan worden tussen nesten die wel of niet voldoen aan het VFR. Hopelijk heeft dit dan ook gevolgen voor het stamboombeleid.

Een aantal gezondheidsaspecten stonden dit jaar centraal. Gezondheid is voor iedere hond belangrijk, maar dit geldt in het bijzonder voor een jachtgebruikshond. De uitslag van de gezondheidsenquête uit het PV van maart komt bij punt 6 aan de orde.

Er is een rechtsbijstandverzekering afgesloten door onze vereniging. We hopen natuurlijk dat we daar geen gebruik van hoeven te maken.

De verschillende commissies hebben het afgelopen jaar met behulp van vele vrijwilligers weer veel geslaagde activiteiten georganiseerd en er zijn voor dit jaar nog veel activiteiten gepland. Het bestuur bedankt iedereen hartelijk voor zijn of haar inzet! De werkgroep Allround 2-Daagse is er in geslaagd dit evenement te organiseren, het zal op 16 en 17 september plaats vinden, waarvoor hulde!

We hebben Richard Crooijmans, moleculair geneticus en assistant professor aan Universiteit Wageningen bereid gevonden om het onderzoeksplan SKK toe te lichten. De vergadering wordt hiervoor even onderbroken.

Bij tijdgebrek komen punt 9 en 10 mogelijk geheel of gedeeltelijk te vervallen. Deze punten worden dan doorgeschoven naar volgend jaar. Na punt 8 wordt hierover een besluit genomen.

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

De notulen worden gemaakt door Aafke Yntema, waarvoor dank.

Berichten van verhindering zijn ontvangen van: dhr. Mosterd, dhr. en mevr. Mathijssen, mevr. Horsch, mevr. van der Vegte, mevr. Haanen, dhr en mevr. Blommaert, mevr. van Gelderen-Lugtenburg, mevr. Albers, dhr. Dijkstra, dhr. v.d. Graaf, dhr. Groothuis, dhr. van der Heijden,  dhr. en mevr. Rolden, dhr. Nijburg, mevr. Slagter, dhr. Kikkert, mevr. Kikkert.

Een bericht van overlijden is ontvangen van: dhr. Dekker, mevr. Slootman-van Gelderen, dhr. Goedegebuure, dhr. Tempelman en de heer Eering. Alle aanwezigen staan op en nemen een minuut stilte in acht.

Hans en Janny Mathijssen stoppen na de  2-Daagse helaas met de organisatie van de MAP van de Langhaar in Heijningen. Het bestuur dankt Hans en Janny hartelijk voor hun inzet voor de vereniging. Tijdens de 2-Daagse zal aan hen een blijk van waardering worden overhandigd.

Om de fokbasis te verbreden en inteelt te voorkomen is er een nieuwe service voor eigenaren van teven die gebruik willen maken van reuen van de Duitse Deckrüdenliste, maar die niet voldoen aan de Duitse eisen wat betreft werken voor het schot (zoekwijze en voorstaan). Een toelichting staat in het PV van mei.

Op 31-5-2016 werd een brief van de familie Driessen ontvangen als ingekomen stuk voor de ALV met daarin een opmerking over een dekking die heeft plaatsgevonden en die niet voldoet aan de Duitse eisen ‘werk voor het schot’ en een klacht over de pupbemiddeling. Het bestuur zal dit zo goed mogelijk afhandelen en hiervan verslag doen in het PV.

 1. Concept notulen ALV d.d. 14 juni 2015 te Maarsbergen

Tekstueel: op p. 16 staat dat de OWT in Heijningen werd georganiseerd, dit moet zijn Dongen. Verder geen opmerkingen, de notulen worden goedgekeurd, met dank aan de maakster, AnneMarie Blaauboer.

 1. Jaarverslag 2015, zie PV mei 2016

Wilma merkt op dat er bij de activiteiten in het Jaarverslag een door de vereniging georganiseerde Workshop Zweetwerk ontbreekt. In het Jaarverslag moet de volgende tekst aangevuld worden. De door Peter en Annie van der Sluis op 17 januari 2015 in Drenthe georganiseerde zweetwerkworkshop was een succes. De honden en voorjagers hebben veel geleerd en zijn allemaal tot het stuk gekomen.

Er waren 5 deelnemers.

Het jaarverslag wordt goedgekeurd, weer met applaus voor AnneMarie Blaauboer.

 1. Financieel verslag, zie PV mei 2016

5a. Het exploitatieoverzicht. Over de verschillen met de begroting brengt Frans Beck het volgende te berde. De kosten van activiteiten variëren elk jaar. Bij Haaksbergen is geld overgebleven, bij de MAP Heijningen zien we een overschrijding, daar was ook voor gewaarschuwd. Er waren 2 fokkersdagen, terwijl er slechts 1 begroot was. Ook de WGT brengt kosten met zich mee. De bestuurskosten zijn pittig, door o.m. extra vergaderingen i.v.m. mutaties in het bestuur, extra vergaderingen van de FBC, de huur van een grote zaal voor het fokkersberaad en de lezing over SKK.  Meevallers zijn er o.a. in de algemene kosten: het boekhoudprogramma en het PV. De opbrengst van de winkel was iets minder, de contributie en inkomsten van advertenties waren hoger dan begroot. Een verlies van €2400 was begroot; uiteindelijk is dit ruim €5000 geworden.

5b. De balans. Per 31 december 2015 heeft de vereniging een vermogen van ruim €77.000. Er moet afgeschreven worden op inventaris, ZooEasy en de voorraad van de winkel, o.a. de boeken van Hans Hoefsloot, voor dit laatste wordt €1500 per jaar afgeschreven. Betsie van Felius zou graag zien dat het boek van Hans Hoefsloot beter gepromoot wordt, omdat het gewoon een heel goed boek is.  Aafke zegt toe een halve pagina in het PV hieraan te wijden.

5c. en 5d. Verslag kascommissie. Arend Rolden en Wilma Rodenburg hebben samen met Frans de boeken doorgenomen. Wilma doet  verslag, alles is in orde bevonden en zij stelt voor om het bestuur te dechargeren. Dat voorstel wordt aangenomen, met dank en applaus voor Frans.

Iedereen stemt in met de benoeming van Arend Rolden en Danielle Pieneman in de nieuwe kascommissie, reserve kascommissielid wordt Kees Ribbens.

5e. Tenslotte de begroting voor 2016. Frans constateert een structureel verlies, er zullen maatregelen genomen moeten worden om dit verlies naar beneden te krijgen. In deze begroting zit een post onvoorzien van €1500 kosten SKK onderzoek. De kosten van de keurmeesteropleiding worden gespreid over 4/5 jaar, dat wordt dan €480 per jaar. Een bedrag van €10.000 voor SKK-onderzoek staat nog niet op de begroting, i.v.m. het nog ontbreken van een vervolgplan. In een voetnoot bij de begroting stelt het bestuur voor dit bedrag te doneren als dat vervolgplan er wel is.

Ook de Allround 2-Daagse drukt op de begroting. Dit kan mee of tegen vallen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen en hoeveel sponsorgeld er binnengehaald kan worden. Annie van der Sluis geeft zich spontaan op als sponsor.

Frans noemt twee mogelijkheden om het structurele tekort aan te pakken: verhoging van de inschrijfgelden, of misschien beter: de contributie verhogen. Jos merkt op dat de afspraak is dat activiteiten budgetneutraal zijn. Een aantal activiteiten voldoet hier dus niet aan, het bestuur zal hierover in overleg gaan met de betreffende commissies. André Ottenschot vindt dat er vooral kritisch moet worden gekeken naar de bestuurskosten, hij vindt €8000 veel. Frans licht toe hoe dit bedrag tot stand is gekomen. Jos zegt toe dat de bestuurskosten grondig onderzocht zullen worden. Annemiek Ottenschot merkt op dat dit al 6 jaar gezegd wordt en dringt erop aan dat dit nu echt eens moet gebeuren. Henk v.d. Brink merkt op dat de opleiding van de keurmeesters beter “afschrijving” dan “kosten” genoemd kan worden.

N.a.v. een vraag meldt Jos dat het ledental sinds januari is gestegen van 600 naar 635. AnneMarie heeft op de website van ORWEJA gelezen dat niet het volledige inschrijfgeld terugbetaald hoeft te worden als een potentiele deelnemer zich terugtrekt, maar dat een stukje administratiekosten mag worden ingehouden. Dat scheelt misschien weer wat op het budget? Er ontspint zich een interessante discussie over deze materie, die nog behoorlijk complex blijkt te zijn. Daarom is het aan te bevelen om op de website van ORWEJA  te kijken, voor de actuele stand van zaken voor een bepaald soort wedstrijd.  Op de website van de vereniging kan nog toegevoegd worden dat van deelnemers wordt verwacht dat zij dit doen.

De conceptbegroting wordt goedgekeurd, met dank en applaus voor Frans. De vergadering wordt geschorst voor een presentatie over het vervolgonderzoek naar schildklierkanker door Richard Crooijmans.

 

 1. Mededelingen van de functionele commissies en de werkgroepen

Zie ook jaarverslag 2015 en jaaragenda in het PV van mei 2016

 

 1. Veldwedstrijdencommissie.

De samenwerking binnen de veldwedstrijdencommissie was dit jaar super goed, waarvoor de leden worden bedankt. Nieuw vorig jaar was de combinatie van Ospel Budschop Meijel: geweldige beheerders en een geweldige patrijzenstand. In het algemeen waren er heel leuke wedstrijden in het voorjaar. Bij de OWT in Dongen lieten de resultaten te wensen over, er zijn heel weinig diploma’s geschreven. Misschien was er niet getraind? De keurmeester heeft hierover een advies gegeven aan het eind van de dag. De OWT finale is dit jaar in juni. Anders dan anders worden nu de eerste 4 geplaatste honden per klasse  uitgenodigd. Er zijn binnenkort weer 4 instructiedagen o.l.v. Cor Woets. Verder is er de 2-Daagse, een opmerking hierover: 35 betekent niet vol, er is plaats tot 48, dus gewoon doorgaan met inschrijven. In de commissie voor de 2-Daagse zitten mensen die achter de schermen werken, hier worden ze dan toch even genoemd: Bert de Jager, Ger de Rooij, Roelien Dalemans, Madelien Atema, Janny Mathijssen, Hans Mathijssen, Rikus Leehuis en Wilma Rodenburg. Bij de 2-Daagse is een nieuwe prijs ingesteld: net als bij de Nimrod gaan de keurmeesters met de helpers de meest aansprekende combinatie kiezen. Er valt voor de open klasse geen veldwedstrijd weg, want we mogen nog een keer extra komen in Wihelminadorp. Wilma wordt bedankt voor haar verslag.

 1. Jachthondenproeven commissie

De KNJV-proef wordt dit jaar georganiseerd door de Korthaar. Er zijn 75 inschrijvingen voor de MAP in Bentelo, velen hebben echter de benodigde diplama’s nog niet voor elkaar.  Weinig Langharen hebben zich ingeschreven, het kan nog! André en Annemiek worden bedankt voor hun inbreng. Hans en Janny Mathijssen gaan met ingang van volgend jaar stoppen met de organisatie van de MAP in Heijningen. Wil iedereen uitkijken naar mensen die hun taken willen overnemen? Ger de Rooij wil de organisatie wel op zich nemen, maar hij wil geen administratieve taken. Daar moet dus nog iemand voor gevonden worden.

 1. Tentoonstellings commissie

Er is een fokkersdag geweest en een Clubmatch en alles is goed verlopen. Ook Lenie wordt bedankt voor haar beknopte verslag.

 1. Commissie Deutsch Langhaar en Weltverband

Commissie Deutsch Langhaar. Voor deelname aan Duitse jachtproeven is een geldige Duitse jachtakte noodzakelijk. Tip: als je deelneemt aan een HZP, kies dan een locatie waar de proef met de levende eenden wordt gedaan.

HZP certificaten zonder beoordeling levendige eend (o.L.E.) dragen restricties m.b.t. fokkerij en praktische jachtuitoefening in Duitsland. Alles over deelnemen aan Duitse jachtproeven staat op de website.

Het thema stabiliteit en rust is momenteel ook gespreksonderwerp binnen het Deutsch-Langhaar-Verband (DLV) en gaat mogelijk een grotere rol van betekenis  spelen bij de beoordeling van Duitse jachtproeven.

Daar moet dus rekening mee gehouden worden bij de training. Ewart en Herman willen best een workshop organiseren over Duitse proeven, maar bevelen ook aan om vooral eerst zelf eens te gaan kijken in Duitsland.

Weltverband.

De volgende vergadering van het WV valt samen met de 2-Daagse. De voorzitter van het DLV is afgetreden, tevens is het bestuur in samenstelling flink gewijzigd. Met een nieuwe (nog te benoemen) WV-DL voorzitter komt er dan hopelijk wat meer Schwung. Herman zal  in onderling overleg proberen de plooien die zijn ontstaan in de rasstandaard glad te strijken. Herman zal ook de overeengekomen doelstellingen op de agenda zetten om te evalueren hoe ver men is gekomen. Het Weltverband is uitgebreid met Noorwegen, dit land is nu officieel toegetreden. Herman wordt ook bedankt voor zijn prima bijdrage.

 1. Fokbegeleidingscommissie

In maart is er een enquête verspreid over gezondheids- en gedragsproblemen bij de Langhaar. Lucia heeft een overzicht gemaakt van de binnengekomen enquêtes, tot nu toe zijn er in totaal 36 binnen gekomen. Er zijn kerngezonde honden bij, maar ook honden met verschillende problemen. Het Project Verwantschap komt aan de orde bij punt 7, de voorstellen voor gezondheid en fokkerij bij punt 10.

 1. Redactie commissie

De redactie commissie ondervindt weinig of geen problemen bij het maken van het PV, het gaat wel goed, maar we hebben het plan om het PV wat mooier te maken. Veel rasverenigingen zijn ons daar al in voorgegaan. De bedoeling is dat met ingang van maart 2017 het PV op A4-formaat en in kleur zal verschijnen. Ook de inhoud willen we wat gevarieerder maken, zodat er voor alle leden iets interessants in staat. De ALV heeft niets te zeggen over het PV zelf, wel over de benodigde financiën, in dit geval de ALV van volgend jaar. De bedoeling is om voor het vernieuwde PV niet meer geld uit te geven dan voor het huidige PV. Er zijn 8 offertes aangevraagd, een beslissing moet nog genomen worden.

 1. Werkgroep Werkgeschiktheidstest

Er is in het voorjaar een werkgeschiktsheidstest gedaan, er deden 10 honden  mee, daarvan zijn er 5 geslaagd. In oktober is er weer een werkgeschiktsheidstest. Vooral (maar niet alleen) oudere honden blijken te zakken op het voorstaan, ze staan niet meer voor op gekooid wild. Meedoen aan een veldwedstrijd is een andere mogelijkheid. Voor teven die voor een Duitse dekreu in aanmerking willen komen is er dan nu een andere mogelijkheid, in het voorjaar. Dat wordt te beperkt gevonden, er wordt voorgesteld om ook in het najaar een mogelijkheid te bieden. Daar moet dan een keurmeester voor gevonden worden.

Er wordt gevraagd of de koppeling voor- en na het schot misschien los gelaten moet worden. Voorlopig is door de werkgroep besloten om dat niet te doen. Ook  wil de werkgroep niet de mogelijkheid bieden om alleen losse onderdelen over te doen. Er is alleen de mogelijkheid om de WGT in zijn geheel nog één keer over te doen. Er ontstaat enige discussie over het al dan niet laagdrempelig zijn van de WGT en over de rol van de baas.

Er is één keer een hond gezakt die niet uit het water wilde apporteren; alle andere gezakte honden zijn gezakt door niet voorstaan op gekooid wild. Het werken met kooitjes is verre van ideaal, maar velden met wild om daar de test in te doen zijn er niet. De oplossing is misschien om eigenaren van jonge honden te stimuleren om aan jeugdveldwedstrijden mee te gaan doen. Trainen daarvoor is niet voor iedereen makkelijk uitvoerbaar.

Een punt van Jos tussendoor: de Facebookpagina van NVL heeft het afgelopen jaar vanwege bestuursproblemen stilgelegen. Is er iemand die deze kar wil trekken? Genoemd wordt: Bart Nijhof.

Een ander niet geagendeerd punt: er  is veel tijd gestoken in het bezoeken van bijenkomsten van de Raad van Beheer, waar vaak voor de NVL belangrijke zaken aan de orde komen. Zo werden op de vergadering van 11 juni  de volgende punten besproken. Door allerlei oorzaken is er een sterke daling van het aantal stamboomafgiften. Het eigen vermogen is onveranderd. De Winner organisatie schijnt niet in overeenkomst te zijn met het Huishoudelijk Reglement. De Winner van 2016 staat dus eigenlijk op de tocht. Het Kynologisch Reglement moet digitaal worden bijgesteld. De al eerder genoemde normenmatrix (hiermee kunnen gezondheidsonderzoeken aan de stamboom worden gekoppeld) is nog een stip op de horizon, volgens de ICT werkgroep.

Artikel 4.1 wordt algemener gemaakt en dit gaat in op 1 augustus dit jaar. Zie een mededeling in het PV van september. Een aandachtspunt t.b.v. de KCM: bij het minimum aantal van 20 inschrijvingen, moeten er tenminste 16 deelnemers verschijnen (deze ondergrens is het snijpunt van clubmatch of kampioenschapsclubmatch). De volgorde van de te keuren klassen kan worden bepaald door de organiserende vereniging , echter rekening houdend met alertheid en fysieke conditie van oude en jonge honden dienen de exterieurkeuringen te beginnen met de veteranenklas, jongste puppyklas en puppyklas . Deze wijziging in het reglement gaat in op 1 augustus 2016. Ook mogen er bij een KCM verschillende tarieven gehanteerd worden voor leden en niet-leden. Dank voor Herman.

 1. Project Verwantschap

In plaats van Ewart geeft Jos een verslag van de twee bijeenkomsten met afgevaardigden van de NVL en Laura Roest, dierenarts van de Raad van Beheer.   Aan de hand van data die door de Raad en door Ewart Nijburg vanuit onze ZooEasy database zijn aangeleverd is eerst een monitoringsmodule ingevuld die inzicht geeft in de stand van zaken betreffende de fokkerij van de afgelopen 25 jaar. Wij wilden graag weten wat de toename van de inteeltcoëfficiënt per generatie is. Geadviseerd wordt om als ras onder de 0,5 % te blijven. Wij zitten daar over de laatste 25 jaar met 0,57% net iets boven. De beperking van het aantal dekkingen per dekreu tot maximaal 8 heeft al een gunstig effect. Er moet nog gekeken worden of deze maatregel voldoende is om onder de 0,5% te komen. Dat is noodzakelijk, omdat je anders weer een groter risico loopt op erfelijke problemen.

Daarna is ook een sturingsmodule ingevuld waarmee je de effecten van maatregelen op de populatie kunt uitproberen. Bijvoorbeeld het effect op de populatie van het uitsluiten van dieren voor de fokkerij met Ee locus. Een heel bruikbaar middel dus, om goed onderbouwd met voorstellen te komen. Ewart weet hier veel meer van en hij zal gevraagd worden om hierover een verslag te maken dat in het PV gepubliceerd kan worden.

 1. Schildklierkanker

Een moeilijk punt, dramatisch voor fokkers en pupkopers die ermee te maken krijgen. Voor onze vereniging is het een probleem, omdat we volgens de statuten erfelijke problemen zo goed mogelijk aan moeten pakken. Er zijn twee manieren om het probleem aan te pakken. Ten eerste: goede fokplannen maken, waardoor je voorkomt dat lijders geboren worden. Openheid en goede informatie over lijders is echter een probleem, bovendien hebben honden zich vaak al voortgeplant als ze gediagnosticeerd worden. Alleen een goed fokbeleid is dus niet genoeg. Er zijn dit jaar weer 11 nieuwe lijders bij gekomen, dat is een behoorlijk percentage van onze populatie. Als je uitgaat van het recessief vererven, dan kun je uitrekenen dat waarschijnlijk 25% van de Nederlandse populatie drager is van de foute genen. Bij een dergelijk percentage kun je met fokplannen alleen niet voorkomen dat er lijders geboren worden. Als je het toch zou willen proberen, dan zou je alle nakomelingen en nestgenoten van lijders moeten gaan uitsluiten van de fokkerij, dat wordt dan een vrij groot gedeelte van de populatie, wat weer leidt tot een te smalle fokbasis in Nederland. Dus dat is geen goede optie.

Zo komt dan het onderzoeksplan aan bod, de tweede manier. Dit plan geeft ons geen garantie dat we al heel snel kunnen zeggen welke honden lijders of dragers zijn, maar het is een eerste stap om in die richting te komen. We moeten een keer beginnen daarmee, dit jaar of volgend jaar of over 10 jaar, want zonder dit onderzoek redden we het niet. Daarom hebben we dit nu al voorgesteld, hoewel we weten dat het moeilijk is voor de leden om zonder voldoende informatie hierover te beslissen. Dit onderzoeksplan hadden we liever eerder met jullie gedeeld, zodat iedereen er goed over na had kunnen denken.

Door stamboomonderzoek van de 50 lijders die bij de vereniging bekend zijn weten we dat in de afgelopen 20 jaar een aantal populaire dekreuen zijn gebruikt, die zeer nauw verwant blijken te zijn aan lijders. Een van hen kreeg zelf schildklierkanker op latere leeftijd. Terugfokken op deze reuen is sterk af te raden en we moeten ons afvragen of fokaanvragen waarbij dit wel gebeurt nog wel goedgekeurd moeten worden. De FBC moet hier nog een plan voor maken.

Over het bedrag voor het onderzoeksplan: het is een groot bedrag en er is geen garantie dat dit onderzoek al oplevert wat we nodig hebben. Er is wel een gerede kans. En als de resultaten van dit onderzoek er liggen, dan is vervolgonderzoek makkelijker uitvoerbaar.

Op welke gronden heeft het bestuur besloten dat het verantwoord is om die €10.000 af te dragen?

Wij vinden het als bestuur niet acceptabel dat Langharen voor hun 11de overlijden aan een erfelijk probleem. Dat is ook het beleid van de Raad van Beheer en van de regering en daar hebben wij ons besluit o.a. op gebaseerd. Ook de consument accepteert het tegenwoordig niet meer dat hij een duur product koopt, dat op jonge leeftijd al problemen heeft – erfelijke aandoeningen, dure operaties, vroegtijdig overlijden.  De fokker en de rasvereniging kunnen aansprakelijk worden gesteld als we in gebreke blijven wat betreft het nemen van maatregelen.

Tienduizend euro is een groot bedrag, maar we hebben een zeer ruim bedrag op onze spaarrekening staan. Zo ruim, dat iedereen die iets van verenigingsfinanciën weet, het verantwoord vindt om dit bedrag hieraan uit te geven, ook zonder garantie. We hebben een structureel begrotingstekort waar we iets aan moeten doen, er moet geld gereserveerd worden voor de viering van ons 100-jarig bestaan over 3 jaar, maar toch is er voldoende ruimte om geld in dit onderzoek te steken. Het gaat om maximaal €10.000 uit onze kas.

We willen ook fondsen binnen proberen te krijgen uit donaties. We kunnen bv.:

–          Een acceptgiro meesturen met het PV voor een vrijwillige bijdrage.

–          Het rekeningnummer van het NKFD speciaal fonds “SKK bij de Langhaar” publiceren. Mocht het onderzoek niet doorgaan, dan gaat het geld echter naar een ander onderzoeksproject en dan zijn wij dus het geld kwijt. Een beter idee  is daarom als vereniging een eigen rekening openen. Als het plan goedgekeurd is door het NKFD en het onderzoeksproject daarmee doorgaat , dan maken we ons geld pas over.  Het geld van de lijnengroep staat ook al apart bij het NKFD voor dit doel.

–          De contributie verhogen voor dit doel.

–          De netto opbrengt van de Langhaarshop schenken. Dit is meer symbolisch, want het gaat om een klein bedrag.

Dit zijn de beweegredenen waarom wij jullie, vergadering, willen vragen of jullie ons voorstel willen steunen.  Deze  €10.000 is het maximum bedrag, andere zojuist genoemde bijdragen gaan daar weer vanaf. Bovendien willen we de Vereniging van Grote Münsterlanders vragen of zij het sequencen van de Grote Münsterlander willen betalen. Op deze manier proberen we van die €10.000 weer zoveel mogelijk af te knabbelen.

Annemiek is bang dat er binnenkort weer geld gevraagd gaat worden voor het vervolgonderzoek. Henk herhaalt wat Richard aangaf: als dit onderzoek eenmaal gedaan is, dan is er een grote kans dat er een vervolg kan komen zonder dat het ons iets kost. De verantwoordelijkheid van de vereniging wordt nog eens bediscussieerd. Opgemerkt wordt dat wat we doen ook zeker uit moeten dragen naar de leden en de instanties, zodat  voor iedereen duidelijk is dat de zaken niet op hun beloop worden gelaten, maar dat er wel degelijk maatregelen worden genomen.

Gevraagd wordt naar de planning  i.v.m. fondsenwerving. Het plan gaat de komende week naar het NKFD en er kan dan 2 maanden overheen gaan voor er een antwoord komt, dus over 2/3 maanden kan er gestart worden. Frans merkt op dat de opbrengst  van de wijnbeursdeal, €5.00 per order, na de 2-Daagse naar het fonds SKK gaat.

Ewart probeert een computerprogramma te maken voor de FBC, waarmee aangevraagde combinaties kunnen worden gecheckt i.v.m. SKK. Als we combinaties met het risico op pups met SKK willen gaan verbieden, dan zal op de volgende ALV toestemming gevraagd moeten worden om het VFR aan te passen. Dit is mogelijk, nu er 50 lijders bekend zijn.

Er ontstaat een discussie over het door de FBC benaderen van fokkers om ze te adviseren niet te fokken met potentiele dragers. Dat is nog niet gebeurd, want veel is nu nog onzeker en veel namen zijn nog maar net vrij gegeven. Leden die fokplannen hebben kunnen bij de FBC altijd vragen om informatie op dit gebied.

Er wordt gestemd d.m.v. hand opsteken over het voorstel. Wim van Doorn fungeert als stemcommissie en kijkt of alles correct verloopt. Er stemmen 13 aanwezigen tegen, 34 aanwezigen stemmen voor en er zijn 8 onthoudingen. Het voorstel is aangenomen.

I.v.m. de tijd moet een aantal agendapunten helaas worden doorgeschoven naar volgend jaar, namelijk punt 9 en punt 10, met uitzondering van punt b, d en e.  De volgorde van de agendapunten wordt om praktische redenen gewijzigd.

 1. Bestuursverkiezing

Het voorstel om het bestuur uit te breiden naar 7 leden wordt aangenomen met algemene stemmen. Er zijn geen tegenkandidaten, dus  de eerder genoemde kandidaten worden bij acclamatie benoemd in het bestuur.

 

Punt 10e.

Het voorstel is om vanaf 1 januari 2017 De ECVO oogtest verplicht te stellen voor fokdieren, inclusief punt 8, het testen van het linea pectinatum. M.b.v. deze ECVO-test kan worden vastgesteld of een hond aan een erfelijke oogziekte lijdt. De test is 1 jaar geldig. Er wordt voorgesteld om op de Clubmatch te gaan testen, dat drukt de kosten. Veel rasverenigingen doen dat al. Het voorstel 10e wordt aangenomen, met 2 stemmen tegen.

 

Punt 10b

Het voorstel is om m.i.v. 1 januari 2017 beide ouderdieren te laten onderzoeken door de (eigen) dierenarts in de schildklierregio d.m.v. palpatie. Beide ouderdieren dienen vrij te zijn van tumoren. Dit geldt ook voor buitenlandse reuen. Het onderzoek is 1 jaar geldig. Er zal een standaardformulier gemaakt worden dat door de dierenarts moet worden ingevuld. Dit wordt opgenomen in het PV van september.

Verder wil de FBC de fokker/reueigenaar/potentiële pupkoper op de hoogte stellen als een nakomeling/nestgenoot/ouder SKK heeft of heeft gehad. Dit is alleen mogelijk als de eigenaar van de lijder hiervoor toestemming geeft. Dit voorstel wordt aangenomen met algemene stemmen.

Punt 10d

Het voorstel is om m.i.v. 1 januari 2017 een overzichtelijke reuenlijst te maken met 3 categorieën:

A: zijn reuen die voldoen aan de huidige eisen voor de dekreuenlijst.

B: zijn reuen die voldoen aan de eisen van het VFR en zowel vóór (een veldwerkkwalificatie, WGT of VJP) als ná het schot (WGT of KNJV B of apporteerveldwedstrijdkwalificatie G of HZP) gekwalificeerd zijn.

C: zijn de overige reuen die voldoen aan de eisen van het VFR.

Bij het aantal geslaagde dekkingen van een reu, stellen we voor om aan te geven hoeveel dekkingen een reu volgens het VFR heeft gedaan en hoeveel erbuiten.

Dit voorstel wordt aangenomen met algemene stemmen.

 1. Uitreiking Langhaar Ereprijzen

De winnaar van de Kampioensclubmatch 2016 is Bor van de Westerkerkseberg, eigenaar dhr. van der Heijden. Gefeliciteerd! De eigenaar ontvangt een certificaat en een bos bloemen.

Het is mooi dat er dit jaar drie honden gefeliciteerd kunnen worden met het winnen van de Jaap Prins Prijs! Het zijn:

Milo van Mosmalen van fokker/eigenaar dhr. Aart Mosterd. Hij heeft zich afgemeld i.v.m. vakantie, de prijs zal hem bij een andere mooie gelegenheid van Langhaar overhandigd worden.

Tirza van de Duijl van dhr. Gerard van Bragt.

Cita van de Duijl van fokker/eigenaar dhr. Jos van Bragt, voorjager mevr. Ina van Bragt.

Alle winnaars krijgen een warm applaus, een certificaat en een bos bloemen.

 1. 100 jaar Langhaar

In 2019 bestaat de vereniging honderd jaar, reden voor een feestje. Er wordt al gewerkt aan het boek “Honderd jaar Langhaar”, maar de bedoeling is dat de vereniging in dat jaar ook enkele leuke activiteiten organiseert, bijvoorbeeld een internationale veldwedstrijd, een Clubmatch met CACIB, of weer een 2-Daagse. Hiervoor moet een werkgroep in het leven worden geroepen, die met voorstellen komt. In deze werkgroep willen nu al zitting nemen: Betsie van Felius en Willy van Rongen. Het boek wordt gecoördineerd door Wim van Doorn, Theo Meuwese verleent ook zijn medewerking.

 1. Lid van verdienste

Het bestuur stelt voor om AnneMarie Blaauboer te benoemen als lid van verdienste van de vereniging. AnneMarie heeft zich 8 jaar lang met hart en ziel ingezet voor de vereniging, eerst als penningmeester/ledenadministratie, vervolgens zowel als penningmeester/ledenadministratie alsmede secretaris en recentelijk als secretaris. Zij is in stormachtige tijden een rots in de branding geweest en heeft het bestuur in moeilijke tijden overeind gehouden. AnneMarie vervult nog steeds een aantal taken voor de vereniging en het bestuur is dan ook van mening dat zij het verdient om benoemd te worden als lid van verdienste. Applaus en bloemen.

AnneMarie wordt bij acclamatie benoemd tot lid van verdienste.  Ze krijgt een prachtig certificaat, dat is gemaakt door Herman. Herman houdt een korte speech, waarin hij AnneMaries verdiensten belicht. Hij overhandigt haar ook nog een fraaie zilveren erespeld van de NVL, gegoten in de vorm van een hanger. Ze krijgt ook een waardecheque, die zij schenkt aan het fonds voor de SKK. Zij spreekt een kort dankwoord uit, dat apart afgedrukt wordt.

Frans heeft als penningmeester ook afscheid genomen, hij wordt bedankt en krijgt een bloemetje, cheque en een applaus. Hij wenst het nieuwe bestuur heel veel succes.

 1. Rondvraag
 • Wilma meldt dat er een Facebookpagina Allroundproef is, met steeds het allerlaatste nieuws. Er komt zeker één apporteerwedstrijd en zeer waarschijnlijk ook nog een tweede.
 • Kees verwondert zich over de besluitvorming rond de nieuwe test voor teven die in aanmerking willen komen voor een Duitse dekreu (beoordeling werk voor het schot, zie PV mei 2016). Deze teven voldoen dus wel aan de Nederlandse eisen om te mogen fokken, maar niet aan de Duitse. Kees vraagt zich af waarom deze test alleen in het voorjaar plaatsvindt en waarom hij niet open staat voor alle Langharen. Volgens het bestuur is het in het leven roepen van deze test geen beleidsstuk, maar gewoon een extra service. De teven krijgen geen certificaat, er komt alleen in de Zuchtbescheinigung te staan dat de teef voldoet aan de Duitse eisen. Het bestuur zal het idee om de test uit te breiden naar andere momenten in het jaar met andere veldwerkkeurmeesters gaan bekijken.

Kees wil een uitbreiding van deze test, zodat die ook open staat voor Nederlandse reuen en teven, waar de eigenaar mee wil fokken en die nog geen enkele kwalificatie hebben. Ook hier zal door het bestuur naar gekeken worden.

 • Willy van Rongen meldt dat zij ZooEasy niet gebruiksvriendelijk vindt. Zij vindt de website van Annie beter. Jos beaamt dat ZE niet ideaal is, er wordt nagedacht over alternatieven. Stephanie merkt op dat er ook onjuistheden in staan. Jos vraagt iedereen fouten in ZE te melden, zodat ze gecorrigeerd kunnen worden.
 • Willy stoort zich behoorlijk aan negatieve kritiek van mede-eigenaren van Langharen. Jos vraagt wat zij van de Vereniging verlangt op dit gebied. Peter Steinman suggereert hier aandacht aan te geven in het vernieuwde PV.
 • Herman kondigt aan dat de NVL een stand op de Groene Dagen heeft, bovendien is hij (o.a. daarvoor) bezig met een nieuwe flyer. Er zijn elke dag presentaties, o.a. een workshop zweetwerk.
 • Annie van der Sluis organiseert dit jaar weer twee workshops zweetwerk, de eerste op 17 juli. De tweede in het najaar, de aankondiging komt op de website. Er is een theorie- en praktijkgedeelte en lunch is inclusief.

Jos bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid  en ze wenst iedereen nog heel veel plezier met zijn/haar Langhaar.