Concept verslag Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging Langhaar 2015

Zondag 14 juni om 13.00 uur
Locatie: Amrâth Hotel, Maarsbergen

Aanwezig:
Lucia Mullink, Bruin Kikkert, Lenie Hartman, Daniëlle Pieneman, Alie Rolden, Herma Nijland, Cor Woets, Roelien Dalemans, Jos Kugel, Joop en Thea van Gelderen, Stephanie v.d. Belt, Wim van Doorn, Gerold Driessen, Marjolein Bosman, Betsie van Felius, Wilma de Graaf, Annemarijn Bierenga, Raimonde Korevaart, Kees Ribbens, Corrie Ribbens-Snoep, Etty van Bakel, Arend Rolden, Annie v.d. Sluis, Wilma Rodenburg, Aafke Yntema, Rien v.d. Beek, Angelica Slagter, Jo Driessen, André Ottenschot, Karin Albers, Jet Kikkert, Frans Beck, Herman Broekhuis en AnneMarie Blaauboer (verslag).

Machtiging:
Ad v.d. Sluijs

Afmeldingen:
Janny en Hans Mathijssen, Aart Mosterd, Ed en Geesje Starink, Peter Steinman, Michiel Albers, Annemiek Ottenschot, Ewart Nijburg, Ingrid Nijland, Nico v.d Heijden, Wilma Kikkert, Ad v.d. Sluijs.

01. Opening
De (dag)voorzitter Frans Beck (penningmeester) heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder de erevoorzitter Wim van Doorn en erelid Cor Woets. Er is een speciaal woord van welkom aan Kees Ribbens en Joop van Gelderen, beiden lid van verdienste van de Vereniging.

De voorzitter geeft aan dat het de afgelopen tijd een roerige periode was.
Hij memoreert het plotselinge vertrek van Ad van Rooijen als voorzitter. Zijn werkzaamheden zijn grotendeels overgenomen door de overige bestuursleden. Zij hebben gezamenlijk een aantal zaken t.w. Schildklierkanker (SKK) en het Fokbeleid op-/doorgepakt, daarbij bijgestaan door Karin Albers en Jos Kugel.

Ook benoemt de voorzitter een te groot verschil van inzicht tussen het bestuur en de redactiecommissie (RC), waarna Carel van Os en Annie van der Sluis (beiden Periodiek Verslag) besloten hun taak neer te leggen. Een vruchtbare samenwerking bleek niet meer mogelijk. Ook Ewart Nijburg (website) gaf aan met zijn taak als redactielid te stoppen. Hij bleef nog wel beschikbaar voor het technisch onderhoud van de website en het pakket ZooEasy.

Er zijn gelukkig ook positieve zaken te melden: Jos Kugel en AnneMarie Blaauboer namen tijdelijk het Periodiek Verslag (PV) over, waarbij ook Ad van Rooijen een deel van deze werkzaamheden voor zijn rekening nam. Marian Blommaert verzorgt zoals vanouds de lay-out van het PV.
Paul Kikkert heeft de functie van webmaster op zich genomen.
Om de knelpunten binnen de Fokbegeleidingscommissie (FBC) op te lossen vonden er meerdere gesprekken plaats tussen het bestuur en de leden van de FBC. Dit heeft geresulteerd in de toetreding van Jos Kugel en Lucia Mullink tot de FBC. Michiel Albers legde zijn functie binnen de FBC neer omdat hij zich niet geheel kon vinden in de nieuwe aanpak. Binnen de tentoonstellingscommissie (TC) is een aantal knelpunten doorgesproken waardoor de evenementen weer met plezier zijn opgepakt (Kampioenschapsclubmatch en de fokkersdagen).
Ook zijn er meerdere gesprekken geweest over schildklierkanker (SKK) bij de DSL. Hier wordt onder punt 9 van het verslag uitgebreid op ingegaan.

De voorzitter vertelt dat het binnen de commissies over het algemeen heel goed loopt. Hij haalt hierbij even de veldwedstrijden, de instructiedagen, de MAP’s, de Orweja Workingtest (OWT) en de Werkgeschiktheidstest (WGT) aan. Deze activiteiten worden georganiseerd door enthousiaste commissieleden en dit wordt door de Vereniging en de deelnemers zeer gewaardeerd. Ook bedankt de voorzitter de helpers, begeleiders, keurmeesters en veldheren.

De voorzitter benoemt dat niemand zich in eerste instantie meldde voor de openstaande functie van voorzitter. Ook niemand van de zittende bestuursleden wilde deze rol op zich nemen. Uiteindelijk heeft Jos Kugel zich beschikbaar gesteld. Het gaat voor haar om een tijdelijke functie totdat een andere kandidaat beschikbaar is en benoemd kan worden. Het bestuur steunt haar kandidaatstelling en heeft daarnaast ook nog tenminste 10 schriftelijke voordrachten ontvangen van leden die Jos Kugel voordragen als voorzitter. Zie verder agendapunt 13.

De vergadering herdenkt de heer Peter Groen (oud-bestuurslid), Han Kruijsbeek, de heer Nijland en de heer Dooms (leden). Ook wordt stilgestaan bij het verlies van Joop Oosting (keurmeester) en Diny van Vossen (echtgenote van veldheer/veldbegeleider Han van Vossen).

De voorzitter geeft aan dat er wat meer rust binnen de Vereniging is gekomen die zo nodig was. “Het moet wel leuk blijven”. Het blijft tenslotte vrijwilligerswerk.
Het leek het bestuur leuk om een loterij te houden. Het afgelopen jaar is een wisselprijs beschikbaar gesteld voor de Finale OWT open klasse. Het gaat daarbij om een voorstaande hond. Gezien het karakter van de wedstrijd lijkt het ons goed om die prijs om te zetten in een meer algemene wisselprijs. Het beeld wordt aan het eind van de vergadering verloot onder de aanwezige leden.

Tot slot wenst de voorzitter de aanwezigen een gezellige en vruchtbare vergadering toe.

02. Ingekomen stukken en mededelingen
De secretaris meldt het volgende:
• Er is op 5 juni een mail ontvangen van Aart Mosterd. Hij maakt zich zorgen over de kwaliteit van de honden. Hij benoemt de volgende punten: zolang de Raad van Beheer stambomen afgeeft heeft de Vereniging weinig te vertellen. Niet-gekwalificeerde reuen kunnen onbeperkt hun gang gaan, terwijl de beste reuen beperkingen worden opgelegd door de Vereniging. Hij doet een aantal voorstellen. Laat fokkers met een goed doordacht plan komen (Fokkersberaad). Noteer en verwerk alle uitslagen, keuringen, diskwalificaties, erfelijke gebreken en agressie van honden. Publiceer een lijst van reuen die goed genoeg zijn om mee te fokken. Geef een kwalificatie aan nesten (A tm D nesten). Ga geen sancties instellen voor fokkers die zich niet houden aan het beleid (werkt averechts). De fokkers moeten zich meer richten op de allround jachthond.
• Als Vereniging hebben wij op 20 mei een aangetekende brief gestuurd aan de Raad van Beheer (RvB). Ewart Nijburg (de beheerder van Zoo-Easy) heeft vastgesteld dat ZooEasy de gegevens, die wij via de RvB ontvangen, betreffende de nieuwe stambomen en wisseling van eigenaren niet goed importeert. Al vanaf december vragen wij de RvB hier een uitleg over te geven (een specificatie van de .csv formats) echter hier wordt niet op gereageerd. Ook op de verzonden aangetekende brief hebben wij geen reactie ontvangen. Annie v.d. Sluis geeft aan dat wij dit moeten melden op de Alg. Ledenvergadering van de Raad van Beheer.

03. Goedkeuring notulen ALV d.d. 28 juni 2014 te Maarsbergen
Roelien Dalemans geeft aan dat onder punt 7a staat aangegeven dat Wilma Rodenburg erin is geslaagd om een wedstrijd te organiseren in een nieuw veld in Limburg. Dit moet niet zijn Wilma Rodenburg, maar ‘een actief Langhaar-lid’.
De notulen worden verder ongewijzigd vastgesteld.

04. Jaarverslag 2014
Het jaarverslag wordt goedgekeurd. De secretaris vraagt of er nog mensen zijn die willen reageren op de actielijst. Geen van de aanwezigen maakt hier gebruik van.

05. Financieel verslag

a. Rekening van baten en lasten 2014
b. Balans per 31 december 2014
De Vergadering heeft geen vragen over de Rekening van baten en lasten en de Balans.

c. Verslag kascommissie
De penningmeester, Frans Beck, vertelt dat Ewart Nijburg zich heeft teruggetrokken uit de kascommissie, om die reden heeft Arend Rolden naast Wilma Rodenburg de controle uitgevoerd.
De kascommissie heeft de stukken steekproefsgewijze gecontroleerd en heeft geen afwijkingen geconstateerd. Wilma bedankt AnneMarie Blaauboer (1e halfjaar penningmeester) en Frans Beck (2e halfjaar penningmeester) voor het vele werk. De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering de financiële jaarstukken goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid in 2014.

Daartoe besluit de vergadering.

d. Benoeming kascommissie
Aangezien zowel Wilma Rodenburg als ook Arend Rolden voor het eerste jaar in de kascommissie zitten stellen zij zich nogmaals beschikbaar om ook in 2016 de financiële stukken van 2015 te controleren. Gerold Driessen en Daniëlle Pieneman stellen zich beschikbaar als reservelid.

e. Begroting 2015
De penningmeester merkt op dat de begroting niet goed is weergegeven in het Periodiek Verslag van mei 2015. Ook de benaming van de begroting moet worden gewijzigd in Concept Begroting. Hij heeft naderhand nog een kleine wijziging in de begroting doorgevoerd. De gewijzigde en volledige begroting is correct weergegeven op de website. De aangepaste en correcte begroting is bij aanvang van de vergadering aan een ieder uitgereikt.

Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en de begroting 2015 wordt goedgekeurd.

06. Mededelingen Functionele Commissies

a. Veldwedstrijdcommissie (VWC)
Wilma Rodenburg vertelt dat het wild zich ten opzichte van het de afgelopen jaren heeft hersteld. Zij maakt duidelijk dat de uitslagen, die worden weergegeven op de Orweja-site, niet rechtstreeks gekoppeld kunnen worden aan de wildstand. Of het wild gevonden wordt hangt mede samen met de ervaring/prestaties van de hond en hun voorjager. Daarnaast zorgt niet al het gevonden wild voor een kwalificatie.
In het PV van september zal uitleg worden gegeven over de gebruikte benamingen (bijv. NC) bij de uitslagen op de Orweja-site.

Wilma bericht dat er in het voorjaar een koppelwedstrijd door de NVL is georganiseerd. Er is vervolgens een gezonde discussie ontstaan over wat er gebeurt in een koppelwedstrijd. Er heeft in het PV een tweetal stukken gestaan (P. Eering en een lid). De NVL gaat proberen om de kwaliteit naar een hoger niveau te krijgen. De koppelwedstrijd is een prachtig evenement en het is dan heel jammer als de resultaten wegblijven.

De VWC vraagt de leden om hun netwerk te gebruiken bij het vinden van geschikte velden voor de apporteerveldwedstrijden. Ook al is men onzeker of een veld geschikt is, meld het!
Op het moment van de vergadering zijn er nog geen beschikbare velden voor het najaar. Aafke Yntema vraagt aan welke eisen een veld moet voldoen. Cor Woets antwoordt dat het van belang is de juiste mensen binnen de vereniging te benaderen om met hen van gedachten te wisselen over de (on)mogelijkheden van een veld.
Betsie van Felius vraagt of het ook een veld in België mag zijn. Dit is toegestaan.

Duidelijk is dat er behoefte is aan goede informatie over de eisen van de velden en de eisen waaraan de honden moeten voldoen. De VWC zal hier aandacht aan besteden.

Herman Broekhuis vraagt of het mogelijk is om een apporteerveldwedstrijd op duiven te organiseren. Kees Ribbens (verantwoordelijk voor de apporteerveldwedstrijden) meldt dat dit in het verleden is geprobeerd, maar dat er onvoldoende aanmeldingen waren. Er zal opnieuw naar een geschikt veld gezocht worden voor een wedstrijd eendentrek.

Jos Kugel vraagt of het mogelijk is overleg te hebben met andere Staande Honden Verenigingen.
Wilma Rodenburg zit namens onze Vereniging in de Jachthonden-Wedstrijd-Raad (JWR) en heeft om die reden contact met andere verenigingen. Zij vertelt dat er in augustus een duiven/eendenwedstrijd wordt gehouden bij de Draadhaar Vereniging.

Wilma vertelt dat er in het voorjaar 2015 een veldwedstrijd is geweest op een nieuwe locatie t.w.: Budschot/Meijel. Prachtige velden. Bijzonder was dat de jachtcombinatie van Ospel ook op deze dag aanwezig was en de jachtcombinatie van Budschot/Meijel de volgende dag ook aanwezig was op de veldwedstrijd in Ospel. Mede dit maakte het geheel tot zeer gezellige dagen.

Helaas staan de foto’s van de veldwedstrijd nog niet op de website van de NVL. Dit heeft te maken met tijdgebrek om de betreffende foto’s uit te zoeken. Wilma probeert dit z.s.m. te regelen.

Wilma vertelt dat de OWT dit jaar is georganiseerd op een nieuwe locatie nl. Heijningen. Cor Woets meldt dat het een mooie wedstrijd was, goed georganiseerd door John van Steen en zijn team.

Wilma meldt dat zij een mail hadden ontvangen van de JWR over de toekomst en het organiseren van veldwedstrijden. De mail kwam zondag binnen terwijl de JWR-vergadering dinsdags zou plaats vinden. Het voorstel van de Commissie Jachthonden (CJ) is geparkeerd omdat er te kort tijd was om te overleggen met de achterban.
Nu is de situatie dat minimaal 60% van de deelnemers wordt bepaald door loting en dat 40% wordt bepaald door de veldwedstrijd organiserende vereniging. Het voorstel is nu dat 75% bepaald gaat worden door loting en 25% door de Vereniging. Op 3 november is er een extra vergadering waarna het besluit in januari 2016 valt. Het is jammer dat er vanuit Orweja en ook vanuit de inschrijvers zo weinig vertrouwen is naar de betreffende organiserende verenigingen, die juist zo vreselijk hun best doen om het wedstrijden mogelijk te maken.

Bij wijze van uitzondering wordt op de ALV de prijs voor beste Duitse Staande Langhaar (jeugdklasse) op de voorjaarsveldwedstrijden uitgereikt aan Arco (roepnaam Astor) van Frans Beck. Hij behaalde 13 punten.
Een mooie prestatie.

b. Jachthondenproevencommissie (JPC)
André Ottenschot vertelt dat de gezamenlijke KNJV-proef met de “Korthaar” dit jaar door de Nederlandse Vereniging Langhaar wordt georganiseerd, op maandag 27 juli in Haaksbergen. Er zijn inmiddels 85 aanmeldingen, de inschrijving is nog niet gesloten. Voor de MAP in Bentelo op 28 september zijn 60 inschrijvingen ontvangen. Het inschrijfgeld voor deze wedstrijd is iets verhoogd naar € 55,– voor leden en € 62,50 voor niet-leden.

c. Tentoonstellingscommissie (TC)
Lenie Hartman geeft aan dat de 1e fokkersdag goed is verlopen.
De Kampioen Club Match (KCM) had 55 inschrijvingen en is gewonnen door een hond uit de gebruikshondenklasse t.w.: Milo van Mosmalen van Aart Mosterd. De aanwezige gedelegeerde van de Raad van Beheer was tevreden en heeft alleen een paar praktische tips gegeven.
De 2e fokkersdag wordt gehouden op 11 oktober 2015. Het is de bedoeling deze dag leuker te maken door het organiseren van een aantal proeven zodat ‘nieuwe’ Langhaar-eigenaren kunnen zien wat er allemaal met hun hond mogelijk is. Mogelijk vindt de fokkersdag 2016 op een andere locatie plaats.
De KCM 2016 is aangevraagd voor 29 mei 2016.

d. Commissie Deutsch Langhaar (CDL) (incl. Weltverband Deutsch-Langhaar)
CDL
Herman Broekhuis zegt nadrukkelijk dat honden die in Duitsland deelnemen aan de VJP en HZP goed voorbereid moeten zijn, anders kan dat ons als NVL voor de voeten gaan lopen.

Binnenkort verschijnt er een publicatie in de pers hoe Duitsland in de toekomst omgaat met de beoordeling van het waterwerk en dan met name waterwerk met een levende eend. Deze publicatie wachten wij af. Wat erin komt te staan is van belang i.v.m. de beoordeling van honden op de omgang met warm wild.
In Duitsland bestaat er een uitgebreide keurmeesterscholing (type, bouw, anatomie, beoordeling waterwerk etc.). Herman meldt dat ook mensen uit Nederland welkom zijn bij deze scholing.

Herman Broekhuis is benaderd door leden over de vertaalde FCI rasstandaard. Helaas ontbreekt in deze rasstandaard een aantal diskwalificerende fouten, zoals gebitsfouten. Herman legt uit dat als het gebit (of andere zaken) niet in de originele Duitse versie beschreven staat dat wij deze beschrijving in Nederland niet zelf mogen toevoegen. Op verzoek van de NVL heeft het Deutsch Langhaar Verband een verzoek tot aanpassing van de FCI rasstandaard 117 ingediend bij de FCI.

Lucia Mullink van de FBC wil graag het Duitse periodiek ontvangen. Herman regelt dit voor haar. Ook zal hij medewerking verlenen om Wim van Doorn van de verzendlijst te laten verwijderen.

Weltverband
Brief FCI
Alle wereldverenigingen van de oorspronkelijke Duitse Jachthondenrassen, het Weltverband DL incluis, ijveren voor het behoud van raszuivere fokkerij qua type, karakter, erfelijke (werk) eigenschappen e.d. In een gezamenlijke brief aan de FCI wordt wereldwijde invoering én naleving
van de rasgebonden standaardeisen bepleit.
Dit kan grote gevolgen hebben voor Nederland voor de jachthondenproeven en de wedstrijden. Ook voor het fokken kan dit gevolgen hebben nl. de ouderdieren zullen moeten voldoen aan de eisen voor en na het schot. Zodra er een reactie van de FCI bekend is, zal Herman de NVL informeren.

Gemeenschappelijk logo
Ook is er vanuit de wereldverenigingen van Duitse Jachthondenrassen een voorstel naar de FCI gegaan omtrent een gemeenschappelijk logo. Dit logo zal dan op de stambomen van de honden komen te staan en zal moeten gelden voor alle landen die deelnemen aan het Weltverband. Ook hier wachten we de reactie van de FCI af.

E-locus overgangsmaatregel tot 2018
Herman Broekhuis spreekt zijn nadrukkelijke zorg uit over de overgangsmaatregel die onze Vereniging genomen heeft met betrekking tot het E-locus: tot 2018 mag er in Nederland gefokt worden met honden Ee mits de partner van deze hond EE heeft.
Het Welverband DL onder aanvoering van Duitsland wil dat wij deze overgangsmaatregel laten vervallen dus dat er alleen gefokt wordt met honden met EE. Herman waarschuwt dat het een risico is om hier geen gevolg aan te geven en dat Duitsland de grenzen kan sluiten en dat wij dan geen gebruik meer kunnen maken van Duits fokmateriaal.

Fokverklaring
Eigenaren die gebruik willen maken van een Duitse dekreu dienen gebruik te maken de Duitse fokverklaring.

e. Fokbegeleidingscommissie (FBC)
Inteelt
Jos Kugel vertelt dat de FBC bezig is met het rapport van Jack Windig om te bepalen hoe we om moeten gaan met inteelt. Zij heeft Ewart gevraagd de toename van het inteeltpercentage voor de Nederlandse populatie DSL uit te rekenen met behulp van ZooEasy. Deze kennis is nodig om ons ras gezond te houden.

Verstrekken stambomen
Ook de FBC loopt tegen het probleem aan dat de Raad van Beheer iedereen een stamboom geeft en fokkers de regels van de NVL kunnen negeren. Als Vereniging moeten we ons samen met andere werkhondenverenigingen hard maken richting de Raad van Beheer.

Niet-erkende kleuren (NEK)
Op 20 juni a.s. is er een vergadering van de Raad van Beheer. Hier wordt gestemd over een initiatiefvoorstel Niet Erkende Kleuren. Herman Broekhuis en Jet Kikkert (beiden bestuurslid NVL) zullen namens de NVL een stem uitbrengen.
De NVL is tegen het fokken met honden (DSL) met niet erkende kleuren en zal dit als zodanig op de vergadering kenbaar maken. Dit standpunt zal ook in het PV opgenomen worden.
Herman benoemt dat het goed is om de niet erkende kleur op te nemen in de rasstandaard als diskwalificerende kleur. Op die wijze krijg je geen stamboom (fokuitsluitend).

Iedereen is het er over eens dat het belangrijk is om de vergaderingen van de Raad van Beheer (in principe 2x per jaar, afhankelijk van belangrijke onderwerpen mogelijk meer vergaderingen) en rasgroep 7/8 te bezoeken. Voor wat betreft de aanwezigheid op de vergaderingen zal het bestuur een roulatiesysteem gaan hanteren.

f. Redactiecommissie
Herman Broekhuis geeft aan dat er in het PV van december 2014 een ingezonden stukje heeft gestaan (Verslag VJP). Inhoudelijk is de informatie omtrent de VJP niet goed weergegeven. Hij benadrukt dat ingezonden stukken op inhoudelijke fouten gecontroleerd moeten worden door de betreffende commissie. Dit is ook de afspraak.

Voor deze vergadering heeft mevrouw Aafke Yntema interesse getoond in de werkzaamheden voor het PV. Jos Kugel en AnneMarie Blaauboer zullen na de vergadering contact met haar opnemen en de mogelijkheden bespreken.

f. Werkgroep “Werkgeschiktheidstest” (WGT)
Jet Kikkert (organisatie WGT) vertelt dat de WGT inmiddels 3x is georganiseerd. In totaal hebben 27 honden meegedaan, waarvan er 13 zijn geslaagd. Volgens Jet is het moeilijk een balans te vinden tussen voorstaan op gekooid wild en het apporteren. De honden mogen 2x aan het evenement deelnemen en om die reden is het belangrijk dat de voorjagers goed geïnformeerd zijn en de eisen kennen. In het PV zal nogmaals aandacht worden besteed aan de eisen van de WGT.
Ook zal nagedacht moeten worden of gesplitste inschrijving (voor- en na het schot) mogelijk moet worden.

In verband met het onderwerp schildklierkanker (SKK) wordt er tijdens de vergadering voor gekozen om agendapunt 13 vroegtijdig te behandelen, na dit agendapunt zullen Karin Albers en Jos Kugel aan de bestuurstafel plaats nemen om het onderwerp SKK toe te lichten.

13. Bestuursverkiezing
De voorzitter geeft nogmaals aan dat Jos Kugel zich beschikbaar heeft gesteld als voorzitter van de Vereniging. Hij geeft aan dat het voor haar gaat om een tijdelijke functie totdat een andere geschikte kandidaat beschikbaar is en benoemd kan worden. Het bestuur steunt haar kandidaatstelling en heeft daarnaast ook nog tenminste 10 schriftelijke voordrachten ontvangen van leden die Jos Kugel voordragen als voorzitter. Er zijn geen tegenkandidaten. Zij wordt bij acclamatie benoemd.

Frans Beck, penningmeester (aftredend en herkiesbaar) wordt herkozen voor een periode van 3 jaar.

07. Schildklierkanker Duitse Staande Langhaar
Jos Kugel en Karin Albers nemen aan de bestuurstafel plaats om uitleg te geven. Deze uitleg wordt aan het eind van de vergadering aan de aanwezigen uitgedeeld.

Op 7 mei 2015 is er overleg geweest tussen drie leden van het bestuur, t.w. AnneMarie Blaauboer, Frans Beck en Herman Broekhuis, twee leden van de FBC, t.w. Karin Albers en Jos Kugel en leden van de onderzoeksgroep SKK bij de DSL, t.w. Johan de Vos, dierenarts /oncoloog en onderzoeksleider, een medewerker van Universiteit Wageningen, die zich met fokkerij en genetica bezighoudt en twee medewerkers van Universiteit Utrecht (een veterinair endocrinoloog en een veterinair patholoog/histoloog).
Vier jaar geleden werd door Johan de Vos geconstateerd dat er binnen de DSL relatief veel honden met SKK voorkwamen. Er waren verschillende nesten waarin meerdere honden bleken te lijden aan SKK waardoor het vermoeden was dat het hier om een erfelijke vorm kon gaan. In samenwerking met Universiteit Wageningen werd onderzoek opgestart en in oktober 2012 is er overleg geweest tussen de voorzitter van NVL en de dierenartsen in de FBC, Johan de Vos, een medewerker van Universiteit Wageningen en de veterinaire endocrinoloog van Universiteit Utrecht over het onderzoek. Men had bloed nodig van lijders en van Langharen die als controlegroep konden dienen (dus niet-lijders) om te kijken of er een genetisch verschil gevonden kon worden tussen lijders en controle dieren. Als controlegroep werd gekozen voor DSL van 13 jaar en ouder zonder SKK.
Er zijn nu volgens het onderzoek van Johan de Vos 69 Langharen met SKK bekend, waaronder 9 nesten met meerdere lijders (tot 75%) van verschillende fokkers. Maar nog niet alle nesten van lijders zijn gecontroleerd. Hiervoor is de medewerking van de fokkers nodig. De leeftijden van de 69 honden die zich met SKK hebben gemeld zijn: 3 honden van 4 jaar, 5 honden van 5 jaar, 9 honden van 6 jaar, 13 honden van 7 jaar, 11 honden van 8 jaar, 12 honden van 9 jaar, 7 honden van 10 jaar, 4 honden van 11 jaar, 1 hond van 12 jaar en 4 honden van 13 jaar.
Er is bloed verzameld van 51 lijders en er zijn 32 SKK biopten opgeslagen voor onderzoek, plus 43 bloedmonsters van nestgenoten van lijders en 60 van de controlegroep.
De leeftijd waarop SKK ontdekt wordt bij de Langhaar varieert van 4-13 jaar met een gemiddelde van 8 jaar. De tumor kan aan één kant optreden of beiderzijds of eerst aan een kant en later aan de andere kant. Mits op tijd ontdekt kan de tumor d.m.v. een operatie verwijderd worden. Als de schildklier beiderzijds verwijderd moet worden, moet de hond voor de rest van zijn leven medicatie gebruiken, maar heeft dan wel een goede kwaliteit van leven. Als niet behandeld wordt overlijdt de hond meestal binnen 1-2 jaar.
Het genetisch onderzoek in Wageningen heeft een gebied gevonden waarin veranderingen te zien zijn bij lijders, die niet bij controledieren te zien waren. Het gaat om meerdere kleine gebieden en er zijn meerdere variaties gevonden. Het zou kunnen gaan om regelgenen (genen die andere genen “aan of uit” zetten) of om ontspoorde tumorsuppressorgenen, die normaal gesproken de ontwikkeling van kanker onderdrukken.
De meeste lijders zijn verwant aan elkaar. Ook in België komen Langharen met SKK voor. Zij hebben dezelfde afstamming als de Nederlandse lijders. Of in Duitsland ook Langharen met SKK voorkomen is niet bekend. Er is een hond bekend met SKK die ¾ Duits en ¼ Nederlands gefokt is. Hoe SKK vererft is nog niet duidelijk, maar omdat er in meerdere nesten meerdere honden met SKK zijn gevonden en omdat de populatie erg nauw verwant is aan elkaar, kan geconcludeerd worden dat het hier in de meeste gevallen om een erfelijke vorm van SKK gaat. In verband met privacywetgeving kunnen de namen van de lijders door de onderzoeksgroep niet aan de NVL bekend gemaakt worden. Dus eigenaren moeten dit zelf melden bij de vereniging. De NVL wil om die reden een inventarisatie maken van alle DSL met SKK en roept mensen op een DSL (incl. stamboomgegevens) met SKK te melden bij de Vereniging. Daarnaast zal de Vereniging achter de namen van deze honden proberen te komen door een gezondheidsenquête die in december gehouden zal worden. Tevens doet de NVL een dringend beroep op de fokkers om actief te helpen nestgenoten van lijders op te sporen.
Het budget voor verder onderzoek in Wageningen is nu op en het onderzoek ligt stil. Op dit moment kan geen garantie gegeven worden of er een DNA test ontwikkeld kan worden, dit is een langdurig en ingewikkeld proces. De afspraak is dat de onderzoeksgroep een vervolgplan voor onderzoek maakt en op zoek gaat naar het bijbehorende budget.
N.a.v. deze bijeenkomst heeft het bestuur op 24 mei jl. vergaderd en heeft daarbij een aantal standpunten met betrekking tot SKK ingenomen. Op 1 juni jl. is er een overleg geweest tussen een afvaardiging van het bestuur (Frans en AnneMarie) en een aantal FBC leden (Jos en Karin) waarbij de bestuursstandpunten zijn ingebracht. Daaruit zijn uiteindelijk gezamenlijk onderstaande principeafspraken en -voorstellen tot stand gekomen.

Hoe nu verder?
Gemaakte afspraken tijdens de bijeenkomst met de onderzoeksgroep
? De onderzoeksgroep stelt een vervolgonderzoeksplan op en zoekt naar het bijbehorende budget.
? Johan de Vos wil alvast meer bloed verzamelen voor het vervolgonderzoek van: DSL lijders en hun nestgenoten/fokdieren/maar ook Duits gefokte DSL/5 Grote Münsterlanders (omdat deze dezelfde oorsprong hebben als de DSL). Deze zouden kunnen dienen als controlehonden.
? Johan is bereid een lezing voor de vereniging te houden.
? Hij zal in samenwerking met de endocrinoloog van Utrecht een artikel schrijven voor de diergeneeskundige vakbladen.
? De assistente van Johan de Vos, Mariska de Ruijsscher, zal een artikel schrijven voor het PV over SKK bij de DSL.
Principeafspraken en -voorstellen bestuur van de NVL:
? stelt voor medewerking te verlenen aan het bloedprikken en motiveert de leden daartoe.
? beraadt zich over een voorstel voor financiële ondersteuning van het onderzoek.
? motiveert leden en niet-leden om Langharen met SKK te melden bij de FBC.
? stelt voor om met lijders niet (meer) te fokken en liefst ook niet met nestgenoten (en anders outcross toe te passen).
? adviseert om niet terug te fokken op bekende lijders.
? overlegt met de Raad van Beheer over fondsenwerving en mogelijkheden om nestgenoten van lijders op te sporen (bv. door de gegevens in ZooEasy te gebruiken).
? vraagt fokkers medewerking te verlenen bij het vinden van nestgenoten van lijders.
? draagt zorg voor goede informatie naar de leden.
? adviseert Langhaarbezitters hun hond jaarlijks te laten controleren of er een verdikking zit in de schildklierregio. Hiertoe zal het bestuur in overleg met Johan de Vos een informatiebrief opstellen ten behoeve van de dierenartsen hoe SKK gediagnosticeerd en behandeld kan worden.
? vraagt zich af of we fokdieren moeten verplichten tot medisch onderzoek d.m.v. palpatie van de schildklierregio alvorens een dekking plaatsvindt.
? organiseert, tezamen met de FBC, een lezing van Johan de Vos over SKK bij DSL.
? stelt een enquêteformulier op over gezondheidsproblemen in het ras DSL dat gepubliceerd zal worden in het PV van december 2015. Er is toestemming van de Raad van Beheer om de adresgegevens in ZooEasy te gebruiken om alle eigenaren van DSL aan te schrijven, dus ook niet-leden.
? stelt voor dat Jos Kugel (FBC lid) via de mail beschikbaar is voor verdere informatie over SKK en Karin Albers (FBC lid) telefonisch.
Vragen vanuit de leden:

Wat zijn de symptomen?
De ziekte is te herkennen aan een zachte verdikking aan de onderzijde van de hals, links en/of rechts halverwege de luchtpijp. Eerst alleen voelbaar en in een later stadium ook zichtbaar. De meeste problemen ondervinden de honden in de vorm van slik- en ademhalingsproblemen veroorzaakt door de gezwellen in de hals.
Ook kan de hond tijdens het proces van SKK sluimerend veranderen. Na een SKK operatie hoort men de eigenaar vaak zeggen: “ik heb mijn ‘oude’ hond weer terug”.

Is het aan te raden de schildklier preventief te laten verwijderen?
Karin Albers adviseert dit niet te doen. Als de schilklier aan beide kanten verwijderd wordt dan moet de hond zijn/haar hele leven medicijnen slikken. Daarnaast kan er ook een embryonaal stukje schildklier in de borstkas zitten, waardoor de hond evengoed SKK kan krijgen.
Advies: Jaarlijkse controle (palperen= diep voelen) door de dierenarts.

Zijn er veel meldingen van honden met SKK bij de Vereniging?
De namen van de honden met SKK kunnen door de onderzoeksgroep niet zomaar bekend gemaakt worden bij de NVL vanwege de Wet op de Privacy. De meldingen die wij als Vereniging hebben ontvangen zijn zeer summier. De Vereniging doet nogmaals een verzoek om Langharen met SKK te melden.

De voorzitter vertelt dat er een groep dames (verder te noemen “lijnengroep”) is, die buiten de Vereniging om, een spontane actie zijn gestart om hondenlijnen en koordjes voor fluiten te maken, waarvan de opbrengst bestemd is voor het onderzoek van SKK. Zij hebben inmiddels € 1.500,– ingezameld. Zij krijgen applaus van de vergadering. Er bestaat een gezamenlijk doel: de gezondheid van de Duitse Staande Langhaar. De lijnengroep heeft aan het bestuur gevraagd of zij met een stand op evenementen van Langhaar mogen staan om daar hun artikelen aan ‘de man’ te brengen. Het bestuur heeft, na overleg met Thea en Joop van Gelderen, besloten hier vooralsnog geen medewerking aan te verlenen. Twee winkels op één evenement is niet wenselijk. Wel willen Thea en Joop deze artikelen opnemen in hun winkel. De Vereniging zal zorgen voor een goede informatiefolder die zowel door Joop en Thea als door de lijnengroep gebruikt kan worden bij de verkoop van de spullen t.b.v. SKK.
Deze folder zal ook meegezonden worden naar de fokkers om mee te geven aan de pupkopers.
Daniëlle Pieneman (lijnengroep) geeft aan dat het nooit de bedoeling is geweest het winkeltje van de NVL dwars te zitten, dat moet duidelijk zijn. Ze willen graag samenwerken.

De voorzitter geeft aan dat we nu eerst het vervolgplan van de onderzoeksgroep moeten afwachten en dat daarna bekeken gaat worden op welke wijze de Vereniging eventueel een financiële bijdrage zal kunnen leveren. Als Vereniging is het wel van belang om geld beschikbaar te houden voor calamiteiten (bijv. advocaatkosten). Volgens Wim van Doorn is de Vereniging in het bezit van een rechtsbijstandsverzekering. Hierover bestaat verschil van mening. Frans Beck zal dit nakijken en evt. contact opnemen met een verzekeringsmaatschappij.

08. Aanpassing artikel 15 van het Huishoudelijk Reglement lid 4.
De wijzigingstekst wordt met een kleine aanpassing (onderstreept) aangepast in:
De redactiecommissie bepaalt mede de inhoud van het clubblad, dit in samenspraak met de betreffende commissie met inachtneming van het in dit artikel bepaalde en voor zover het niet in strijd is met de belangen van de vereniging, haar beleid en de richtlijnen/aanwijzingen van het bestuur.
Een ruime meerderheid van de vergadering gaat akkoord met de wijziging.

Wim van Doorn doet de suggestie om in het Huishoudelijk Reglement op te nemen dat de bestuurssecretaris tevens eindredacteur van de RC is. Aangezien het bestuur altijd eindverantwoordelijk is wordt deze tekst vooralsnog niet opgenomen.

09. Wijzigingsvoorstellen “Fokbeleid”

1. Fokbeleid Artikel 4.3.5.4 Normering dekreu.
Voorstel om toe te voegen dat de dekreu de uitslag EE-locus dient te hebben.
De meerderheid van de Vergadering stemt voor.

Roelien Dalemans vraagt of haar hond getest moet worden op E-locus, als beide ouderdieren EE hebben. Dit is niet het geval.

2. In de beschrijving van de Fokgeschiktheidskeuring (FGK) staat bij uitvoering het volgende beschreven:
“De keuring wordt afgenomen door drie personen waarvan er één bevoegd moet
zijn exterieur te keuren voor het ras”.
Dit te wijziging in: “Twee voor het ras bevoegde keurmeesters.“
De beoordeling van de hond door een dierenarts op gezondheid en vitaliteit blijft gehandhaafd.

Het voorstel tot wijziging heeft te maken met het feit dat de FGK zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan de fokkersdag. Op dat evenement zijn reeds twee keurmeesters aanwezig.
De voorstelde wijziging wordt door de vergadering met ruime meerderheid aangenomen.

3. Tegenstrijdigheden in de 15-maanden eis Fokbeleid artikel 4.4.2:
(2e bullet): De hond minimaal 2 x deelgenomen aan een door de Raad van Beheer en/of
FCI gereglementeerde expositie en de reu daar minimaal de kwalificatie Zeer Goed (ZG)
en de teef minimaal de kwalificatie Goed (G) heeft gehaald. De kwalificaties mogen niet
zijn afgegeven door eenzelfde keurmeester en ten minste één van de kwalificaties dient behaald te zijn op de clubmatch van de Nederlandse Vereniging “Langhaar” (NVL) nadat de hond de leeftijd van 15 maanden bereikt heeft. Dan wel – waar het een buitenlandse reu betreft – op een door de betreffende rasvereniging georganiseerde expositie.
Fokbeleid artikel 4.3.5.5
Om op de dekreuenlijst geplaatst te kunnen worden dient de dekreu ten minste een keer
beoordeeld en gecontroleerd te zijn op functionele bouw en fokuitsluitende fouten door
twee voor het ras bevoegde Nederlandse keurmeesters op een door de NVL georganiseerde
exterieurkeuring, waarbij de eindbeoordeling “voldoet aan de rasstandaard” met
kwalificatie “ZG” moet zijn verkregen op een leeftijd van minimaal 15 maanden.

Verenigings Fokreglement
In het VFR wordt niet gesproken over de minimale leeftijd van 15 maanden.
Dit schept onduidelijkheid.

Stemming:
De 15 maanden eis opnemen in het VFR of laten vervallen in het Fokbeleid.
De huidige leeftijd voor deelname aan de Fokgeschiktheidskeuring is 15 maanden.

Wim van Doorn licht toe dat de 15 maanden eis kynologisch vast zit aan (inter)nationale afspraken om in aanmerking te komen voor een bepaald certificaat (schoonheids- of werktitels).
Kees Ribbens geeft aan dat de 15 maanden eis is opgenomen in het Fokbeleid en dat daar al over is besloten. Naar zijn mening hoeft er geen stemming plaats te vinden, maar het opnemen van deze eis in het VFR zal wel meer duidelijkheid geven.

De vergadering stemt met ruime meerderheid voor het opnemen van de 15 maanden eis in het VerenigingsFokreglement.
Het VFR zal door deze wijziging opnieuw goedgekeurd moeten worden door de Raad van Beheer.

4. Aanpassing normering dekreuen (exterieureis)
Als gevolg van onduidelijkheid wordt op dit onderdeel geen besluit genomen.

5. Opnemen reuen die voldoen aan de minimale eisen naast een vermelding op de website ook vermelden in het PV
De vergadering stemt met ruime meerderheid voor het opnemen van de reuenlijst in het PV en op de website.

6. Publicatie reuenlijst met of zonder werk-, gezondheids- en exterieuruitslagen
De vergadering stemt met ruime meerderheid voor het opnemen van genoemde uitslagen in het PV en op de website. Daarnaast zal ook de eigenaar van de reu met zijn/haar contactgegevens worden vermeld.

7. Aanpassing artikel 4.3.5 reuenlijst
Aangezien iedereen begrijpt dat artikel 4.3.5 betrekking heeft op de dekreuenlijst zal daar waar “reuen” vermeldt staat, aangepast moeten worden in ‘dekreuen”.
De vergadering gaat hiermee met ruime meerderheid akkoord.

10. Brainstormen over fokbeleid
Als gevolg van de tijd is alleen van gedachten gewisseld over het wel dan niet houden van een Fokkersberaad.
Vanuit de Vergadering komt naar voren dat een fokkersberaad wenselijk is. Het fokkersberaad is bedoeld om te discussiëren over belangrijke onderwerpen en staat naast fokkers ook open voor andere belangstellende leden.

11. Allround 2-daagse 2016
In 2015 vindt de strijd om de Grote Prijs Jan Coldeweij plaats, om die reden is de Allround 2-daagse verschoven naar 2016. Carel van Os en Rikus Leehuis hadden aangeboden de organisatie op zich te nemen. Inmiddels heeft Rikus om persoonlijke redenen bedankt en Carel heeft zijn lidmaatschap bij de NVL opgezegd. De vraag is of onze Allroundproef nog moet doorgaan. Vanuit de Vergadering komt de toegevoegde waarde van deze tweedaagse naar voren: naast dat de honden hun allroundheid moeten tonen, komen mensen met elkaar in gesprek en kunnen elkaar stimuleren om naast een eenzijdige inzet van de hond (of apporteren of veldwerk) ook allround deel te gaan nemen aan activiteiten.
De vraag is wie de organisatie van deze proef op zich wil nemen. Wim van Doorn is beschikbaar voor hand- en spandiensten, maar wil de organisatie niet op zich nemen. Roelien stelt voor dat de commissies hun eigen discipline voor de allroundproef op zich nemen. Voor het secretariaat zijn twee personen noodzakelijk. Cor Woets zal mensen “ aan hun jas gaan trekken”.
Frans Beck is als bestuurslid bereid een deel van de organisatie voor zijn rekening te nemen.

12. Jubileumboek
In 2019 bestaat de Nederlandse Vereniging Langhaar 100 jaar, om die reden zou het mooi zijn een boek uit te brengen. Wim van Doorn meldt dat er een stuk tekst klaar ligt tot 90 jaar Langhaar (geschiedenis deel 3, geschreven door Hans Hoefsloot). Ook heeft hij foto’s op zijn computer staan. Betsie van Felius merkt op dat de uitslagen tot 2009 compleet zijn, dus dat er nog tien jaar bijgewerkt moet worden. Deze taak wil zij wel op zich nemen. AnneMarie Blaauboer vertelt dat Marian Blommaert (layout PV) enthousiast is om de vormgeving van het boek te doen en dat zij er graag een wat moderner boek van wil maken, zeker omdat het boek “60 jaar Langhaar” nu toch wat gedateerd is.
Ook hier geldt dat iemand deze klus op zich moet nemen, die een plan maakt en de juiste mensen erbij betrekt.

13. Bestuursverkiezing
Zie verslag tussen agendapunt 6 en 7

14. Activiteiten 2015
27 juli KNJV Jachthondenproef Haaksbergen
15 augustus Instructiedag veldwerk Abbenes
19 augustus Instructiedag veldwerk Fijnaart
21 augustus MAP Heijningen
26 augustus Instructiedag veldwerk Middelharnis
27 augustus Instructiedag veldwerk Ommen
28 september MAP Bentelo
11 oktober 2e Fokkersdag Kerkwijk
31 oktober Werkgeschiktheidstest

15. Uitreiking Langhaar Ereprijzen:

Winnaar Kampioenschapsclubmatch 2015
De winnaar van de Kampioenschapsclubmatch 2015 is Milo van Mosmalen van Aart Mosterd. Helaas is de heer Mosterd niet aanwezig in verband met vakantie. Hij zal het certificaat op een ander moment ontvangen.

Jaap Prins Prijs (JPP)
AnneMarie Blaauboer reikt de Jaap Prins Prijs met bloemen uit aan mevrouw Bierenga met haar hond Ponyo uit het Vijfde Dingfpil.
Deze combinatie heeft een KNJV A-diploma, een MAP A-diploma en een Goed op een kampioenschapsapporteerwedstrijd gehaald. Een mooie prestatie.

16. Rondvraag
Veldwedstrijdcommissie
Wilma Rodenburg meldt dat zij regelmatig hoort dat de naam van ‘haar’ commissie niet goed gebruikt wordt. Het is de veldwedstrijdcommissie en niet de veldwerkcommissie.

Compliment bestuur
Cor Woets wil graag het huidige bestuur complimenteren hoe zij alles hebben opgepakt na het plotselinge vertrek van de voorzitter.

Verloting
Aan het eind van de vergadering wordt het hondenbeeld verloot. Het wordt gewonnen door Marjolein Bosman.

Sluiting.

Voetnoot

Geen samenwerking met de lijnengroep
Tijdens de vergadering van de ALV is afgesproken dat de lijnengroep via de Langhaarshop en in samenspraak met Thea en Joop van Gelderen hun lijnen en fluitkoorden ten bate van het SKK onderzoek mag verkopen.
Op 20 juli hebben wij van Marjolijn Bosman, de woordvoerster van de lijnengroep, een mail ontvangen waarin wordt aangegeven dat zij hun doel behaald hebben en dat zij hun actie hebben stop gezet.
Dit betekent dat er geen samenwerking tussen de lijnengroep en de familie Van Gelderen tot stand komt.

Conform de afspraak zullen wij als vereniging zorgen dat er in het winkeltje steeds actuele informatie over schildklierkanker aanwezig is.

Het bestuur.