Verslag Algemene Ledenvergadering Nederlandse Vereniging Langhaar 2014

Zaterdag 28 juni om 14.00 uur

Locatie: Amrâth Hotel, Maarsbergen

Aanwezig: Ad van Rooijen, AnneMarie Blaauboer, Herman Broekhuis, Jet Kikkert, Ingrid Nijland, Lenie Hartman, Frans Beck, Joop van Gelderen, Thea van Gelderen, Arend Rolden, Aart Mosterd, Kees Ribbens, Corrie Ribbens, Roelien Dalemans, Cor Woets, Pieter Koops, Raimonde Korevaart, Chris van Rooijen, Carel van Os, Ewart Nijburg, Annie van der Sluis, Angelica Slagter, Gerold Driessen, Wilma Rodenburg, Betsie van Felius en Jasmin Geijteman.Machtigingen: Jo Driessen en Lucia Mullink.Afmeldingen: John van Steen, Janny Mathijssen, Hans Mathijsen, Mart Lochs, Jos Kugel, Annemiek Ottenschot, André Ottenschot, Rien van der Beek, Karin Albers, Michiel Albers, Wim van Doorn, Mark Konings, Rikus Leehuis, Alie Rolden, Peter Groen, Ad van der Sluis en Lucia Mullink.Belangstellenden: Gea Lottman-Koops en Alex Lottman

01. Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder erelid Cor Woets.De vergadering herdenkt de heer H. Keus uit Oudewater.De voorzitter blikt terug op zijn eerste jaar als voorzitter van de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” (NVL). Hij wil er met de leden voor zorgen dat het goed gaat met de vereniging. Een aantal mensen werkt ontzettend hardvoor de vereniging. Die verdienen alle respect. Hij vindt dat het soms allemaal wat minder scherp mag in de omgang met elkaar. De jacht wordt minder, net als het gebruik van onze hond. Het is een uitdaging voor de vereniging om alternatieven te vinden. De vereniging organiseert veel activiteiten.

02. Ingekomen stukken en mededelingen
Karin en Michiel Albers hebben op 21 juni een zoongekregen, Wessel Jan Christiaan.- Erevoorzitter Wim van Doorn is afwezig wegens ziekte.- Er is een brief van de familie Driessen ontvangen, waarin zij hun onvrede uitspreken over het niet doorgaan van de tweede fokkersdag in 2014. Zij hebben gevraagd dit als agendapunt op te nemen. Dat is helaas niet mogelijk, omdat de brief niet was ondertekend door tien leden. Daarom is de brief als ingekomen stuk geagendeerd. *De voorzitter zegt dat ook het bestuur het jammer vindt dat het dit jaar niet gelukt is om een tweede fokkersdag te organiseren, maar dat soms dingen gewoon niet mogelijk zijn. Dat heeft ook te maken met de beschikbaarheid van vrijwilligers. Het streven blijft om twee fokkersdagen per jaar te organiseren.- Jos Kugel heeft schriftelijk gereageerd op de voorstellen van het bestuur met betrekking tot de regelgeving Nederlandse Vereniging Langhaar. Haar reactie zal worden betrokken bij de behandeling van agendapunt 7.

03. Goedkeuring notulen ALV d.d. 23 juni 2013 te Maarsbergen De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

04. Jaarverslag 2013
Pagina 15: Bij samenvatting fokbegeleiding staat dat het aantal dekreuen negentien is, waar dat er in 2012 negen waren en in 2011 elf. Die negentien reuen zijn negen reuen van de dekreuenlijst en tien andere gebruikte reuen. De dekreuenlijst is nog niet uitgebreid.Wilma Rodenburg vraagt of de overige tien andere reuen niet voldoen aan de fokvereisten. Die reuen voldoen aan de minimale eisen, maar staan niet op de dekreuenlijst. Het is een keuze van de eigenaar om zijn hond daarvoor aan te melden. Het streven is om meer honden op de dekreuenlijst te krijgen.Michiel Albers zal (naast de huidige dekreuenlijst)een lijst maken van reuen die voldoen aan de minimale eisen van het Verenigingsfokreglement (VFR). Die lijst zal op de website geplaatst zal worden, als de eigenaren daarin toestemmen.Jaarverslag wordt goedgekeurd.

05. Financieel verslag– Annemarie Blaauboer meldt dat de ledenadministratie dit jaar is overgegaan naar Jet Kikkert.- Ook in 2013 is het aantal leden teruggelopen. Het aantal leden per 1 januari was 702 en per 1 januari 2014 bedroeg dat 667. Er is dus sprake van een afname van 35, dus 5%. Dat is ieder jaar weer een aandachtspunt.- In het verleden werden pupkopers direct aangeschreven met informatie over de vereniging. Vanaf 2014 worden de fokkers benaderd, met het verzoek om informatiepakketjes aan de pupkopers mee te geven. Misschien kunnen de fokkers wat invloed uitoefenen om de pupkopers te motiveren om lid te worden van de vereniging.- Nogmaals een oproep aan de leden om een machtiging af te geven voor de contributie.

  1. Rekening van baten en lasten 2013
  1. Balans per 31 december 2013

– De vereniging zit ruim bij kas.- Cor Woetsmerkt op dat de ervaring heeft geleerd dat het nodig is om een behoorlijke reserve te hebben om daarmee eventuele calamiteiten op te kunnen vangen.- De reserve maakt het bovendien mogelijk om te investeren in activiteiten die (nog) niet kostendekkend zijn, maar die wel van belang worden geacht voor de vereniging. Een voorbeeld daarvan is de werkgeschiktheidstest.

  1. Verslag kascommissie

Ewart Nijburg spreekt namens de kascommissie. De kascommissie, bestaande uit Ewart Nijburg en Raymond Starink, heeft de rekening en verantwoording van de penningmeester over het verenigingsjaar 2013 onderzocht. Zij hebben enkele bevindingen.- De financiële administratie wordt naar eer en geweten gevoerd, ten koste van een grote inzet van de penningmeester, mevrouw AnneMarie Blaauboer.- Er is geen duidelijk bonnenbeleid. Sommige bonnen van declaraties zijn afwezig, terwijl deze declaraties zijn betaald door de penningmeester.- Er is een behoorlijke administratieve last op basis van maandelijks terugkomende declaraties.De kascommissie adviseert de penningmeester om een consistenter geenbonbeleid in te stellen, zodat uitgaven door de kascommissie te controleren zijn en de maandelijks terugkerende declaraties te vervangen door een vaste eenmalige onkostenvergoeding, wat de administratieve last van het penningmeesterschap aanzienlijk zal verlagen.De kascommissie adviseert de Algemene Ledenvergadering de jaarstukken goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het financiële beleid in 2013.Daartoe besluit de vergadering.

  1. Benoeming kascommissie

De kascommissie kent een roulatiesysteem. In principe is het de bedoeling dat één lid de commissie verlaat, dat het reservelid wordt benoemd tot lid van de kascommissie en dat een nieuw reservelid wordt benoemd. Ewart Nijburg blijft nog een jaar zitten en Raymond Starkink verlaat de commissie. Vorig jaar had Marianne Scholte zich beschikbaar gesteld als reservelid. Zij is echter niet aanwezig, waardoor zij niet benoemd kan worden.Wilma Rodenburg wordt benoemd tot tweede lid van de kascommissie. Arend Rolden stelt zich beschikbaar als reservelid.

  1. Begroting 2014

De penningmeester merkt op dat de begroting is vastgesteld op basis van de cijfers van de afgelopen jaren. Er wordt een boekhoudpakket aangeschaft, omdat er mogelijk een nieuwe penningmeester wordt benoemd en de vereniging zelf geen boekhoudpakket heeft.De begroting wordt goedgekeurd.

06. Fokbegeleidinga. Verslag fokbegeleiding
Ingrid Nijland noemt enkele aandachtspunten namens de Fokbegeleidingscommissie (FBC).- Michiel Albers heeft een verzoek gedaan om bij het overlijden van een hond de doodsoorzaak door te geven, behoudens overlijden als gevolg van ouderdom. Er zijn vier meldingen gedaan. Die betroffen een hond met voedselintolerantie, een hond met een alvleeskliertumor, een hond met een prostaattumor en hond met te weinig traanvocht die uiteindelijk aan een gescheurde baarmoeder is overleden.- Michiel Albers heeft contact gehad met Johan de Vos over het onderzoek naar schildklierkanker. Het onderzoek loopt nog, maar er is tot op heden niets bijzonders uitgekomen. Michiel Albers blijft contact onderhouden. Het zal ook gemonitord blijven worden.- De monitoring heeft tot op heden alleen binnen de vereniging plaatsgevonden. Ewart Nijburg stelt dat het toegestaan is om het overzicht van eigenaren van alle Langharen, dus ook niet-leden, van de Raad van Beheer te gebruiken voor gezondheidsonderzoek. Als in overleg met de RvB een plan wordt opgesteld, kunnen alle eigenaren individueel aangeschreven worden. Dit voorstel zal worden besproken in de FBC. In overleg met de RvB zal worden bezien wat de mogelijkheden zijn. De leden zullen hier nader over worden geïnformeerd in het PV. Mogelijk kan dan op de volgende ALV een voorstel worden gedaan, onder de voorwaarde dat het uitvoerbaar is.- Lenie Hartman vraagt of dierenartsen ook gegevens bijhouden. Dat is niet het geval. Ten behoeve van het schildklierkankeronderzoek is een oproep gedaan in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde om schildklierkankergevallen te melden. Daar zijn heel weinig reacties op gekomen.- Ingrid Nijland benadrukt nog dat de FBC uiteindelijk uitvoert wat de ALV heeft besloten.

07. Voorstellen met betrekking tot de regelgeving Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”
De voorstellen zullen punt voor punt behandeld worden. Hierbij zal de schriftelijke reactie van Jos Kugel worden betrokken.De voorzitter heeft een aantal voorwaarden genoemd, namens het bestuur. Hij staat een open discussie voor. Hij vindt het niet wenselijk om ieder jaar de regels te wijzigen, omdat er consistent beleid gevoerd moet worden. Bovendien is het verstandig om de tijd te nemen om te bezien hoe een regel in de praktijk uitwerkt.Ewart Nijburg wijst erop dat leden de mogelijkheid hebben om wijzigingsvoorstellen op de agenda van de ALV te plaatsen door een amendement of een motie in te dienen. Ter vergadering kunnen geen voorstellen worden ingediend.Het bestuur doet een aantal voorstellen tot wijziging van de statuten, om zo veel mogelijk mee te nemen. Voor een wijziging van de statuten is een tweederde meerderheid nodig.
a. Stemming Statuten artikel 2 lid 1 onder a
Het voorstel is toevoegen “als allround jachtgebruikshond”.27 leden hebben voor het voorstel gestemd, waardoor het is aangenomen.
b. Stemming Statuten artikel 19 lid 4
De voorzitter stelt dat vorig jaar is gebleken dat de termijn voor het voordragen van tegenkandidaten voor het bestuur erg kort is. Daarom stelt het bestuur voor om de termijn te verlengen van één naar zes weken. Het nadeel is dat het tot een beperking leidt, het voordeel is dat ook die voordracht helder aan de leden kan worden voorgelegd.Ewart Nijburg merkt op dat de leden ten minste drieweken voor de ALV op de hoogte worden gesteld van de voordracht van het bestuur. Als zij een tegenkandidaat willen voordragen, kunnen zij zich pas op dat moment verenigen. Met een termijn van zes weken wordt het praktisch onmogelijk voor leden om een alternatieve voordracht te doen. Een aantal andere sprekers sluit zich daarbij aan.Twee leden hebben voor het voorstel gestemd, waardoor het is verworpen.
c. Stemming Statuten, artikel 38, lid 4
Geschrapt wordt “en de jeugdleden”, omdat die verder nergens in de statuten voorkomen.Tweederde van de leden heeft voor het voorstel gestemd, waardoor het is aangenomen.
d. Stemming artikel 45 van de Statuten
Voorgesteld wordt een lid 2 toe te voegen, dat luidt: “De Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” kan NIET wettelijk aansprakelijk gesteld worden in geval van (gerechtelijke) geschillen tussen fokkers en kopers m.b.t. kopen c.q. verkopen van pups c.q. volwassen honden.”Ewart Nijburg stelt dat de vereniging in het geval van pupbemiddeling wel betrokken is bij de totstandkoming van de koop. De vraag is of de vereniging deze aansprakelijkheid kan wegwuiven door een artikel op te nemen in de statuten. De voorzitter zegt dat deze bepaling is overgenomen uit een publicatie van een andere vereniging, die deze bepaling op advies van een jurist had opgenomen.Kees Ribbens merkt op dat je een paar dingen gaat definiëren, er andere dingen kunnen zijn die je niet gedefinieerd hebt en waar je wel voor aansprakelijk gesteld kunt worden. Geschillen tussen bijvoorbeeld fokkers onderling of fokkers en dekreu-eigenaren kunnen net zo goed onder dit hoofdstuk vallen. Als je een opsomming maakt en je vergeet één ding, kun je daar alsnog voor aansprakelijk gesteld worden. Daarom is het volgens hem beter om de geschillen tussen kopers en fokkers niet apart te benoemen. Het oorspronkelijke artikel dekt de lading en daarmee is het toevoegen van een tweede lid feitelijk overbodig.Geen van de leden stemt voor dit voorstel, waarmee het is verworpen.
e. Stemming artikel 18 van het Huishoudelijk Reglement
Dit voorstel betreft de stemverhouding die nodig is om de reglementen te wijzigen, dus niet de statuten. Conform het huidige reglement volstaat voor het aanvaarden van een nieuw reglement een meerderheid, dus de helft plus één, maar is voor een wijziging van een reglement een tweederde meerderheid nodig. Daarom wordt voorgesteld om ook voor een wijziging van een reglement te volstaan met de helft plus één.Kees Ribbens zegt dat dit vorig jaar in de ALV besproken is. Hij vindt de tekst echter een beetje dubbel en vindt dat die eenvoudiger kan. De voorzitter stelt dat niet gewijzigd kan worden ter vergadering. Daartoe moet voor de volgende ALV een nieuw voorstel worden gedaan, als dat gewenst is. De heer Ribbens stelt dat de tekst wel aangepast kan worden, zolang de inhoud niet wordt gewijzigd.Ewart Nijburg merkt op dat als de helft had volstaan, op de vorige ALV een aantal regels zou zijn aangenomen waar hij niet zo blij mee was. Raimonde Korevaart zegt dat het handhaven van een vereiste van een tweederde meerderheid meer zekerheid biedt, ook met het oog op continuïteit.Elf leden stemmen voor dit voorstel, waarmee het is verworpen.
f. Stemming Fokbeleid Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” onder 4.3.5
De tekst inzake in te zetten reuen voor de fok wordt verhelderd, waardoor deze beter aansluit op andere artikelen. De strekking is dat een reu die voldoet aan de minimale eisen kan worden gebruikt, ook als hij niet op dekreuenlijst staat.27 leden stemmen voor dit voorstel, waarmee het is aangenomen.
g. Stemming Fokbeleid Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” onder 4.6.3.1
In principe is een vereiste dat alle dieren waarmee wordt gefokt voldoen aan de eisen van het VFR. Daar wordt soepel mee omgegaan bij het gebruiken van buitenlandse reuen. Voorgesteld wordt o.a. om (m.b.t. het e-locus) niet-geteste buitenlandse reuen gelijk te stellen aan geteste reuen met de uitslag Ee, waarmee deze reuen tot 2018 voor de fokkerij kunnen worden gebruikt als de gekozen partner aantoonbaar geen drager is van het gen (uitslag EE, of geboren uit een combinatie van ouderdieren die vrij zijn van het e-locus).Aart Mosterd stelt dat er tot op heden nog geen enkele Duitse reu is getest als Ee, dus drager. Het e-locus komt alleen maar voor in Nederland en in landen waarnaar Nederlandse honden geëxporteerd zijn. Hij vindt het onjuist om een niet-geteste reu aan te merken als drager (testuitslag Ee). Dat ligt gevoelig. Ewart Nijburg onderschrijft dat.Kees Ribbens wijst erop dat toen dit onderwerp enkele jaren geleden is besproken in de ALV, besloten is om het testen verplicht te stellen voor alle honden, ongeacht waar ze vandaan komen. Dat is dus een feit. De FBC is daar soepel mee omgegaan, door geen testen te eisen van Duitse reuen.Betsie van Felius merkt op dat met het beperken van de fokkerij tot alleen geteste dieren na 2018, de genenpool nog kleiner wordt dan die al was. Kees Ribbens zegt dat in 2012 is besloten om het beleid te evalueren voor 2018 en te bezien of wijziging nodig is.De voorzitter stelt voor om het huidige coulante beleid te handhaven en roept leden met verstand van zaken op om een goede tekst te leveren voor de ALV van volgend jaar voor een wijziging, waarin de opmerkingen worden meegenomen. Dan kan de wijziging volgend jaar in stemming worden gebracht. Er moet dan echt een concreet voorstel zijn van leden. Ewart Nijburg stelt dat de FBC hier het voortouw in zou moeten nemen. Hij is beschikbaar voor ondersteuning. De FBC is bereid om een tekst op te stellen.Het voorstel wordt ingetrokken. (De ALV gaat akkoord met het doorzetten van het coulante beleid m.b.t. buitenlandse dekreuen.)
h. Stemming Fokbeleid Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” onder 4.6.3.2
De tekst van artikel 2.4 van het VFR (“Als geslaagde dekking geldt een dekking waaruit minimaal één levende pup is voorgekomen en ingeschreven in het NHSB”) heeft als consequentie dat in het buitenland geboren nesten veelal niet meetellen voor het maximaal aantal dekkingen door een reu. Wordt een pup alsnog in het NHSB ingeschreven dan telt de dekking achteraf wél. In verband hiermee wordt een aanvullende tekst voorgesteld.Ingrid Nijland en Kees Ribbens vinden de tekst niet helder. Er zit geen voorstel in tot wijziging.Ewart Nijburg stelt voor om alle dekkingen mee te tellen, niet alleen de Nederlandse dekkingen, omdat je ze vroeg of laat terugkrijgt. Ingrid Nijland vraagt zich af of buitenlandse dekkingen te controleren zijn door de FBC. Volgens Ewart Nijburg is dat absoluut het geval. Dat is typisch iets waar het Weltverband Deutsch-Langhaar voor is. Binnen het Weltverband is veel aandacht voor de fokkerij. Herman Broekhuis schetst het Deutsch Langhaar Verband (DLV) beleid: gescheiden dekreuenadministratie voor zowel binnen- als buitenlandse dekkingen. Buitenlandse dekkingen vormen daarbij geen obstakel m.b.t. het maximum aantal (12 x) binnenlandse dekkingen.Drie leden stemmen voor het voorstel, waarmee het is verworpen.
i. Stemming Bijlage 1 (Werkgeschiktheidstest) van het reglement Fokbeleid Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”
Tijdens de eerste werkgeschiktheidstest, liep de werkgroep ertegenaan dat conform het formele reglement honden alleen mee mogen doen als ze een exterieurkwalificatie hebben behaald. Dat bleek een barrière. Er is gekozen om die honden die niet aan die eis voldeden wel toe te laten, maar het certificaat niet af te geven. Het dringende verzoek van de werkgroep is om de bepaling te schrappen uit de voorwaarden voor de werkgeschiktheidstest. Het voldoen aan de exterieureisen is immers al voorwaarde voor dekking en is apart opgenomen in het VFR.Tweederde van de leden stemt voor dit voorstel, waarmee het is aangenomen.Cor Woets vindt dat er veel te veel vastgekoppeld wordt aan de werkgeschiktheidstest, over wat een hond aan kwaliteit in huis heeft. Je kunt alleen de kwaliteit van een hond beoordelen als die ontwikkeld is als jachthond. Als je passie niet ontwikkeld is, heb je aan de beoordeling niets. Hij vindt dat de werkgeschiktheidstest beter aanlegtest genoemd zou kunnen worden, zoals dat ook het geval is bij de ?eský Fousek en de Viszla. Zo’n test kan naar zijn mening een positieve prikkel zijn voor mensen die nog niet beseffen dat ze een jachthond aan de lijn hebben. Daardoor kunnen ze zien hoe leuk het is. Hij hoopt dat de werkgroep dit oppakt.Roelien Dalemans zegt dat zij de vergadering moet verlaten. Zij bedankt Annemarie Blaauboer voor de dubbele taak die zij het afgelopen jaar voor de vereniging heeft verricht.

07. Mededelingen Functionele Commissiesa. Veldwedstrijdcommissie (VWC)
Kees Ribbens zegt dat het in 2013 weer is gelukt om een redelijk aantal veldwedstrijden te houden. Ook in het voorjaar van 2014 zijn voldoende veldwedstrijden geweest. Voor het najaar staan er zeven op de agenda. De VWC is er dankzij Wilma Rodenburg in geslaagd om een wedstrijd te organiseren in een nieuw veld, in Limburg.- Het aantal apporteerwedstrijden is wat minder, omdat het aantal velden terugloopt. De vereniging wil graag apporteerwedstrijden organiseren, omdat het heel mooie en belangrijke wedstrijden zijn. De commissie hoort graag suggesties voor nieuwe velden.- Voor de veldwedstrijden moet inmiddels digitaal worden ingeschreven via ORWEJA. Daar zitten wat problemen aan vast, ook voor de organisatie. Die zijn besproken met andere staandehondenverenigingen en er zijn vier bladzijden met verbetervoorstellen voor het programma aan ORWEJA gestuurd. Daar wordt mondjesmaat aan voldaan door ORWEJA, met het argument dat het geld kost. Inschrijven voor de instructiedagen veldwerk kan nog gewoon via de website van de NVL.- De Veldwerkcommissie komt twee keer per jaar bij elkaar. Naast Ad van der Sluis, is ook Wilma Rodenburg lid geworden van de commissie. Roelien Dalemans en Kees Ribbens draaien ook nog mee. Wilma Rodenburg zal het voorzitterschap overnemen van Kees Ribbens, in overleg met het bestuur. De financiën zullen ook worden overgedragen, waardoor Kees Ribbens zich zachtjesaan kan terugtrekken uit de commissie, al blijft hij wel beschikbaar voor advies. Hij blijft ook de apporteerwedstrijden organiseren.- Wilma Rodenburg merkt op dat de commissie relatief nieuw is, in samenstelling. Zij is blij dat Kees Ribbens en Roelien Dalemans de commissie willen blijven ondersteunen.
b. Jachthondenproevencommissie (JPC)
De voorzitter zegt dat de KNJV-proef dit jaar door de Nederlandse Vereniging “De Duitse Staande Korthaar” wordt georganiseerd, op zaterdag 28 juli in Markelo. De samenwerking verloopt goed.- De MAP’s van de NVL lopen fantastisch, door de inzet van André en Annemiek Ottenschot en Janny en Hans Mathijssen.- De NVL organiseert dit jaar als eerste staandehondenvereniging de OWT-finale. John van Steen is daar verantwoordelijk voor.
c. Tentoonstellingscommissie (TC)
Herman Broekhuis zegt dat in 2015 de fokkersdag op zaterdag 7 maart plaatsvindt en de Kampioenschapsclubmatch (KCM) op zaterdag 23 mei. Of in september een tweede fokkersdag wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal nesten. De voorzitter vraagt de commissie daar zo positief mogelijk naar te kijken.
– I.v.m. voldoende bezettingsgraad is de TC op zoek naar één extra ringmeester. Na de inwerkperiode zal er v.w.b. Fokkersdag en KCM worden gerouleerd. Enthousiaste kandidaten worden verzocht contact op te nemen met de TC.
– Fokkers van nesten die zijn gefokt volgens het Verenigingsfokreglement en waarvoor pupbemiddeling is verleend, zijn moreel verplicht om de ouderdieren met de nakomelingen op de fokkersdag te presenteren. Met ingang van 2014 wordt op de site vermeld welke nesten zijn uitgenodigd.
– Voor de KCM van 2014 waren er 65 inschrijvingen. Een primeur was dat de erekeuringen buiten hebben plaatsgevonden, op de zonneweide. Voor de nieuw geïntroduceerde seniorenklas waren nul inschrijvingen.
– De lijst met schoonheidstitels wordt opgeschoond en is onder constructie bij de RvB.- Uitslagen van buitenlandse FCI exterieurtentoonstellingen moeten bij voorkeur digitaal worden aangeleverd. Die uitslagen worden vermeld in het PV, maar zonder het keurverslag. Ook buitenlandse keurverslagen van Nederlandse tentoonstellingen worden niet opgenomen. Betsie van Felius stelt voor om scans van de verslagen op te nemen in ZooEasy. De verslagen kunnen aan haar gezonden worden.
– De voorbereidingen van de Langhaarexamens voor keurmeesters voor 2015 lopen gestaag. Leden die zich beschikbaar willen stellen met representatieve honden, wordt opgeroepen om zich bij de TC aan te melden. Het is van groot belang dat het keurmeesterskorps wordt uitgebreid. Ook wordt gekeken of workshops over het ras voor keurmeesters kunnen worden georganiseerd.
– De voorzitter bedankt Lenie Hartman voor haar inspanningen voor de TC (Tentoonstellingscommissie).
d. Commissie Deutsch Langhaar (CDL) (incl. Weltverband Deutsch-Langhaar)
Weltverband Deutsch-Langhaar-Duidelijk is dat (ook) internationaal zorg is m.b.t. instandhouding van de Duitse Staande Langhaar in haar ‘verschijningsvorm’ en als ‘allround jachtgebruikshond’.Zorgelijke speerpunten:
*het type (te klein, onvoldoende substantie, afwijkende kleuren, atypische hoofdvormen),
*het karakter (onzeker, nervositeit, overgepassioneerd),
* de gezondheid (ouderdieren zonder vastgestelde HD beoordelingen),
* rol/invloed FCI + FCI exterieur keurmeesters (exposities zonder keurverslagen, a.d.h.v. de FCI rasstandaard 117 discutabele keurmeesters deskundigheid t.w. op het type, raskenmerken, schofthoogte, gebit alsmede gebrekkige verslaglegging),
* rol/invloed van de Raad van Beheer (afgifte van stambomen met of zonder keurmerk wordt niet actief ondersteund. Ewart Nijburg merkt op dat een dergelijk voorstel wel is aangenomen door de AV van de RvB. = actie WV-DL).
* de rol en beperkte invloed van de NVL (o.a. voorafgaand aan exposities de aandacht vestigen van keurmeesters op exterieureisen overeenkomstig de FCI rasstandaard, beperkt grip op leden en niet-leden die VFR regels negeren en deel uit maken van het vrijbuitersgilde met onaanvaardbare risico’s voor het ras de Duitse Staande Langhaar tot gevolg en werkgeschiktheidseisen die op onderdelen niet of onvoldoende aansluiten bij de Langhaar als ‘allround jachtgebruikshond’),
* behoud van werkeigenschappen t.b.v. de allround inzetbaarheid als jachtpraktijkhond waarbij de focus moet zijn gericht op veelzijdigheid i.p.v. specialisme (optimaal gebruik maken van landelijke wetgeving is een nuttig instrument).De Orweja gaat voorbij aan de DLV fokkerij eis ‘gemotiveerd luid geven’ bovendien sneeuwt het middel van Orweja jachthondenproeven c.q. wedstrijden onder bij de omarmdewedstrijdcultuur. Besef van gelimiteerde deelname geeft betekenis aan de intrinsieke waarde van het wild.
In tegenstelling tot het DLV fokreglement voorziet de FCI rasstandaard 117 onder punt 13 niet in diskwalificerende fouten / gebreken m.b.t. schofthoogte / gebit (verwarrend voor FCI keurmeesters). De DLV Zuchtkommission informeert de FCI om onderstaande wijzigingen onder punt 13 z.s.m. door te voeren:Schofthoogte: reuen < 60 cm. en > 70 cm. / teven < 58 cm. en > 66 cm.Gebit: ontbrekende tanden/kiezen – voorbeet – onderbeet – kruisgebit.Na wijziging draagt de CDL zorg voor vertaling van de actuele FCI rasstandaard 117.
De Noorse Langhaar rasvereniging kan en mag vooralsnog niet toetreden als lid van het Weltverband Deutsch-Langhaar, daarnaast blijft door het DLV ingestelde embargo m.b.t. gebruik van Duitse dekreuen van kracht. Wederzijds is wel de intentie tot samenwerking uitgesproken. Op uitdrukkelijke wens van het DLV dient elke Nederlandse Langhaar fokker die met zijn/haar teef in aanmerking wenst te komen voor een dekking van een Duitse dekreu aan de volgende eisen te voldoen:de fokker is lid van de NVL en respecteert het VFR, tenslotte dient de fokker een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de teef voldoet aan de eisen van het VFR én aan welke werk- en exterieureisen wordt voldaan.
N.a.v. het WV-DL verslag doet het NVL bestuur de volgende verzoeken aan de betreffende commissies en het daaropvolgende advies aan de ALV:
* verzoek aan de FBC om hierboven vermelde dekkingsverzoeken van NVL leden af te handelen in samenwerking met de CDL.* verzoek aan de VWC om de zorg vanuit het WV-DL m.b.t. Nederlandse proeven- en veldwedstrijdreglementen onder de aandacht van de Orweja te brengen.
* verzoek aan de TC om te bewerkstelligen dat in ieder geval gedurende de NVL fokkers- dag(en), KCM en Fokgeschiktheidskeuring (FGK) de keurmeesters worden geïnstrueerd te keuren a.d.h.v. de FCI rasstandaard 117.
* advies aan de ALV om de – vorig jaar besloten én in het VFR vastgelegde- eisen aan ouderdieren vooralsnog te handhaven. Zodra de WGT is doorontwikkeld zal het bestuur zo nodig een voorstel tot aanpassing van het VFR aan de ALV voorleggen. In dit verband is het goed te beseffen dat e.e.a. consequenties kan hebben v.w.b. het ter beschikking stellen van Duitse dekreuen.
Goed nieuws voor de penningmeester van de NVL: vooralsnog hoeven de aangesloten landenverenigingen (nog) niet financieel aan het WV-DL bij te dragen. Herman Broekhuis stemt na herverkiezing in met de volgende termijn van vier jaar vice-voorzitterschap binnen het Weltverband Deutsch-Langhaar. Mededelingen Commissie Deutsch-Langhaar
De Schorlemer-HZP ‘SP’ van afgelopen najaar vond plaats op een steenworp afstand over de grens bij Enschede. Alle publicaties ten spijt, qua Nederlandse belangstelling was het treurnis alom! Vanwege zijn verdiensten voor Deutsch Langhaar wordt de ‘SP’ van komend najaar in Oostenrijk postuum opgedragen aan Johannes Schmidt.Succesvolle deelname vereist jonge Langharen met een bovengemiddeld appèl daarbij isgehoorzaam op het haas is welhaast een must. Het gezonde haas zal tijdens het veldwerk alsmede de slepen het uiterste vergen van hond én voorjager.Veerwild (patrijzen en fazanten) ruim voldoende voorhanden, de uitdaging ligt echter in de schatkamer van de hazenstand: op 100 ha. kort voor het jachtseizoen bij benadering 300 hazen. De volledige uitnodiging is te lezen op de site van Club Langhaar. Alle ins- en outs van de ‘SP’ staan beschreven op de NVL site onder het kopje Weltverband DL.
In het kader van de internationalisering is naast de ‘SP’ m.i.v. 2014 ook deelname aan de ‘IVGP’ mogelijk.
De Brauchbarkeitsprüfung (BP) is een aanvullende eis van enkele Duitse deelstaten met als doelstelling de gebruikswaarde aan vaardigheden voor de praktische jacht vast te stellen. Voor de DLV fokkerij kent het geen toegevoegde waarde, derhalve wordt afgezienvan publicatie.
Aansluitend op de WV-DL vergadering vond er een masterclass voor DLV keurmeesters plaats. Gedetailleerde uitleg op de onderdelen Type, Anatomie en Haar sprak tot de verbeelding en leverde een schat aan informatie op. Opmerkelijk genoeg werd niet stil- gestaan bij de oorspronkelijke vijf DL types, daarentegen werd de aandacht gevestigd op het gewenste type middenslag Langhaar, getoonde pentekeningen met Langhaar afbeeldingen van dr. Sperling uit 1901 staan heden ten dage nog model v.w.b. het ideale type Langhaar.
M.i.v. 2014 worden van alle proeven en Zuchtschauen naast de positieve ook de negatieve behaalde resultaten gepubliceerd.
Naast de gangbare Zuchtschau beoordelingen Vorzüglich (V), Sehr Gut (SG) en Gut (G)is onder de streep sprake van Genugend (Gen.) en Disqualification (Disq.).Toelichting: vertaald in het Nederlands betekent Genugend = voldoende, echter is deze toekenning onvoldoende om tot de fokkerij te worden toegelaten.
e. Redactiecommissie
De afgelopen periode bestond de Redactiecommissie uit één persoon, namelijk Ad van Rooijen. Inmiddels heeft Carel van Os zich aangemeld om het periodiek over te nemen. Annie van der Sluis heeft zich ook aangemeld om de redactiecommissie te versterken. Hierover vindt op 30 juni een gesprek plaats.
– Ewart Nijburg, die indertijd de website heeft gebouwd, zal deze ook gaan onderhouden. Hierover vindt nog een gesprek plaats op 30 juni.
f. Werkgroep “Werkgeschiktheidstest”
Lucia Mullink, de voorzitter van de werkgroep werkgeschiktheidstest, kon helaas niet op tijd aanwezig zijn. Jet Kikkert meldt dat op 13 april 2014 de eerste werkgeschiktheidstest is gehouden. Daar deden acht hondjes aan mee. Vier hebben het certificaat gehaald, waarvan drie het niet direct hebben gekregen omdat ze nog niet aan de exterieureis voldeden. De dag liep goed en de mensen waren enthousiast. Het is een evenement dat moet groeien, ook waar het gaat om de opzet.- Op 13 september 2014 wordt een tweede werkgeschiktheidstest gehouden voor honden tussen negen maanden en zes jaar, met een open inschrijving. (Achteraf blijkt helaas dat de werkgroep de test niet rond krijgt en dat deze doorgeschoven wordt naar een latere datum).

09. Allround 2-daagse 2016
Er is discussie over het organiseren van een allround 2-daagse. In 2015 vindt de Grote Prijs Jan Coldewey plaats. Het is dan niet handig om ook een dergelijk evenement te houden. Dat geeft wel ruimte voor de organisatie ervan. Het bestuur zou de allround 2-daagse graag zien, maar zoekt mensen die bereid zijn om de organisatie van dit evenement op zich te nemen.

10. Jubileumboek
In 2019 bestaat de Nederlandse Vereniging Langhaar 100 jaar. Het bestuur wil graag een jubileumboek uitbrengen. Dat is echter heel veel werk. Betsie van Felius merkt op dat de gegevens tot 2009 compleet zijn, dus dat er nog tien jaar bijgewerkt moet worden. Ook hier geldt dat iemand deze klus op zich moet nemen, die een plan maakt en de mensen erbij zoekt.

11. Bestuursverkiezing
Het bestuur stelt een nieuw rooster van aftreden voor:
– De voorzitter is herkiesbaar voor een periode van drie jaar, dus tot 2017
– De secretaris neemt de termijn van Femke de Wit over. Deze termijn eindigt in 2016
– De penningmeester wordt gekozen voor een periode van een jaar, dus tot 2015, om ervoor te zorgen dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet tegelijk aftreden. Daarna kan hij zich weer hierkiesbaar stellen.
– Algemeen bestuurslid Herman Broekhuis is herkiesbaar voor een periode van drie jaar, dus tot 2017.
– De termijn van algemeen bestuurslid Jet Kikkert loopt tot 2016. Er zijn geen tegenkandidaten. Daarmee worden de herkiesbare bestuursleden Ad van Rooijen, AnneMarie Blaauboer en Herman Broekhuis bij acclamatie benoemd. Het bestuur stelt Frans Beck voor als penningmeester. Hij stelt zich nog even kort voor. De voorgenomen vernieuwingen van het financieel beheer binnen de vereniging spreken hem heel erg aan en die wil hij erg stimuleren.Frans Beck wordt bij acclamatie benoemd als lid van het bestuur, waarbij hij binnen het bestuur de taak van penningmeester zal vervullen.

12. Activiteiten 2014

– Op zondag 29 juni 2014 is de finale OWT, georganiseerd door de NVL, met 5 langharen.
– Op zaterdag 26 juli vindt de KNJV-proef in Markelo plaats.
– In augustus worden veldwerkinstructiedagen georganiseerd in Abbenes, Fijnaart, Middelharnis en Ommen.
– Op 22 augustus is de MAP in Almkerk- Op 13 september wordt de tweede werkgeschiktheidstest houden. (wordt verschoven naar een latere datum).
– Op 29 september is de MAP in Ambt Delden- De data van de najaarsveldwedstrijden staan op de website. Op 1 juli start de inschrijving.

13. Uitreiking Langhaar Ereprijzen:– Winnaar Kampioenschapsclubmatch 2014
De winnaar van de Kampioenschapsclubmatch 2014 is Cindy van Blanken-Diek van Pieter Koops.Een prachtige prestatie en volgend op het CAC behaald op de KCM 2013. AnneMarie Blaauboer overhandigt hem het certificaat en een bloemetje.
– Jaap Prins Prijs (JPP)
Mevrouw Blaauboer zegt dat het bestuur het een hele eer vindt om dit jaar drie Jaap Prins Prijzen te mogen uitreiken.Mart Lochs heeft deze prijs behaald met Asta van de Maasbanen. Helaas is deze hond twee weken geleden overleden aan botkanker. Dat is een groot gemis voor de heer Lochs, die zich net wederom op de Nimrod zou gaan richten. Hij is niet aanwezig, dus het certificaat zal hem op een ander moment worden uitgereikt.Daarnaast hebben Aart Mosterd met Muchi van Mosmalen en Ad van Rooijen met Chico van Mosmalen voldaan aan de voorwaarden van de Jaap Prins Prijs.Deze drie honden hebben KNJV A-diploma gehaald, een MAP A-diploma te halen en een Zeer Goed op een kampioenschapsapporteerwedstrijd.Oud-voorzitter Jaap Prins, waarnaar de prijs is genoemd, merkte op: een goede hond, een mooie hond. Schoonheid is weliswaar subjectief, maar deze drie honden hebben ook nog een U op exterieur gehaald.Wat ook nog bijzonder is dat de twee laatste honden door Aart Mosterd zijn gefokt, en dezelfde moeder hebben: Mocca van Mosmalen, die zelf in 2007 de Jaap Prins Prijs heeft gewonnen. Annemarie Blaauboer reikt de certificaten en de bloemen uit aan Aart Mosterd en Ad van Rooijen.

14. Rondvraag
Ingrid Nijland merkt op dat er een dekaanvraag is gedaan voor een hond die elleboogdysplasie had, volgens een verklaring van de dierenarts. Daar is inmiddels een nest mee gefokt. De FBC stelt nog niet voor om het onderzoek verplicht te stellen, maar houdt het wel in de gaten.- Ingrid Nijland ziet ook steeds meer honden met gele ogen, met name honden uit Duitsland. Dit is een aandachtspunt.- Betsie van Felius vraagt naar de mogelijkheden om de eis voor de Jaap Prins Prijs (JPP) lichter te maken. Daar geldt nu een kwalificatie op de Kampioenschapsapporteerveldwedstrijd. Zij ziet graag dat een kwalificatie op een speciaal-apporteerveldstrijd voldoende is. De voorzitter antwoord hierop dat het op een kampioensschapsapporteerveldwedstrijd niet meer toegestaan is de hond aangelijnd voor te jagen. Voorheen kon dit wel, waarop de aangelijnd voorgejaagde hond maximaal een ZG kon halen. Nu deze regel is veranderd heeft de VWC vorig jaar speciaal-apporteerveldstrijden georganiseerd. Op advies van de VWC heeft het bestuur besloten de eis voor de JJP niet lichter te maken.
– Betsie van Felius vindt het geen goede zaak dat in commissie waarin stemrecht geldt, echtparen zitting hebben. Daarover heeft zij een mailberichtaan het bestuur gestuurd. Het bestuur gaat over de samenstelling van commissies en heeft besloten om het verzoek van mevrouw Van Felius niet te honoreren.*
– Betsie van Felius stelt voor om keurmeesters te selecteren en die bij te scholen. Herman Broekhuis zegt dat de TC al kijkt naar het organiseren van workshops voor keurmeesters, zoals hij eerder in de vergadering al heeft gezegd. De voorzitter nodigt degenen die daar ideeën over hebben om dat met Herman Broekhuis en Lenie Hartman kort te sluiten.
– Betsie van Felius vraagt of de data van de veldwedstrijden niet eerder bekend kunnen worden gemaakt. Kees Ribbens zegt dat de data in concept binnen ORWEJA worden besproken en op elkaar afgestemd om tot de definitieve kalender te komen. ORWEJA bepaalt wanneer de data bekend gemaakt mogen worden.
– Betsie van Felius vindt het een vreemde zaak dat bij één van de veldwedstrijden van de NVL dit voorjaar slechts één Langhaar was ingeloot. Zij had het bestuur eerder benaderd met de vraag waarom geen gebruik was gemaakt van de mogelijkheid om haar Langhaar op grond van de ’40 procent regel’ mee te laten doen.De voorzitter antwoordt dat het bestuur de VWC n.a.v. haar mail om uitleg had gevraagd. Vervolgens was deze uitleg door het bestuur benut bij de beantwoording.De voorzitter geeft in zijn algemeenheid aan dat het zeker de bedoeling is dat aan de evenementen van de vereniging door Langharen wordt deelgenomen. Hij vraagt met nadruk begrip voor de inspanningen die de organisatoren van onze evenementen moeten doen om gastheren ook in de toekomst bereid te vinden hun medewerking te verlenen. Daarbij wijst hij er op dat dit vaak uiterst gevoelig ligt.
– Aart Mosterd stelt een andere opzet van de dekreuenlijst voor. De voorzitter zegt dat deze net gewijzigd is. Eventueel kan op de volgende ALV een voorstel worden voorgelegd aan de leden.*
– Aart Mosterd zou graag zien dat voor alle proeven en wedstrijden van de NVL de honden worden gekeurd op gebit, erfelijke afwijkingen, gedrag en noem maar op, en dat de honden die niet voldoen de proef niet mogen doen. Dan kunnen ze ook geen kwalificatie halen en zijn ze niet geschikt voor de fok. Dat komt een heel eind in de richting van wat het Weltverband voorstaat.
– Aart Mosterd wil een compliment geven aan de mensen binnen de vereniging die alles organiseren. Hij vindt het jammer dat de VWC zich een slag in de rondte werkt om apporteerwedstrijden te organiseren op mooie velden en dat er zo weinig mensen aan meedoen.
– Herman Broekhuis vraagt waarom de apporteerwedstrijd op duiven niet meer op het programma staat. Deze zou immers kunnen worden gebruikt als voorbereiding op de reguliere apporteerwedstrijden. Kees Ribbens zegt dat twee of drie jaar is geprobeerd om die te organiseren, maar dat er geen enkele aanmeldingen voor is gekomen.
– Herman Broekhuis merkt op dat waar de belangstelling voor de Game Fair terugloopt, de Nederlandse Jachtmanifestatie steeds populairder wordt. Hij stelt voor om, ook gezien het teruglopende ledental, daar ieder jaar met een stand heen te gaan. Hij vraagt mensen om daaraan bij te dragen. Betsie van Felius meldt dat zij voor dit jaar acht honden heeft verzameld om mee te lopen in het defilé, maar dat dit niet zo goed was georganiseerd. Herman Broekhuis neemt daarover contact met haar op.
– Herman Broekhuis vraagt of de informatiefolder vernieuwd kan worden, omdat de huidige niet meer voldoet.

15. Sluiting
De voorzitter bedankt allen voor hun aanwezigheid en voor hun inzet.De vergadering wordt om 17.49 uur gesloten.*Het komt regelmatig voor dat leden een aanpassing van de regelgeving voorstellen dan wel een agendapunt voor de ALV op willen voeren. Zo had Betsie van Felius bij haar mailbericht m.b.t. de samenstelling van commissies een voorstel gevoegd gericht aan bestuur en Algemene Ledenvergadering. Voor het opvoeren van een agendapunt dan wel het behandelen van een voorstel zijn voorwaarden opgenomen in onze regelgeving. Deze voorwaarden zijn erop gericht het mogelijk te maken dat leden onderwerpen op de ALV behandeld krijgen dan wel een beslissing van de ALV kunnen vragen. Daarbij geldt echter wel een quotum om te voorkomen dat elk individueel onderwerp/voorstel aan de ALV moet worden voorgelegd. Het bestuur heeft mevrouw Van Felius hierover per mail geïnformeerd.Ten onrechte heeft het bestuur echternagelaten dit voorstel als ingekomen stuk te vermelden. Dit had overigens niet geleid tot een stemming over betreffend voorstel.

ACTIELIJST
Bestuur
– Een besluit nemen over het advies van de kascommissie (consistenter geenbonbeleid instellen en de maandelijks terugkerende declaraties te vervangen door een vaste eenmalige onkostenvergoeding.
– De gewijzigde Statuten officieel regelen via een notaris
– Gewijzigde regelgeving (Fokbeleid) aanpassen en vermelden op de website
– Besluiten of de informatiefolder vernieuwd moet worden.
Fokbegeleidingscommissie (FBC)
– Michiel Albers zal, naast de huidige dekreuenlijst, een lijst maken van reuen die voldoen aan de minimale eisen van het Verenigingsfokreglement. Vervolgens zal de reueigenaar door de FBC benaderd worden of hij/zij deze hond op de website geplaatst wil hebben als beschikbare (dek)reu.
– Het voorstel, betreffende een gezondsheidsonderzoek onder eigenaren van alle Langharen (leden en niet-leden), van de heer Ewart Nijburg bespreken binnen de FBC. Leden hierover informeren in het PV. Mogelijk een voorstel doen op de volgende ALV.
– Een tekst voor de komende ALV maken met betrekking tot het E-locus hierbij rekening houden met de opmerkingen genoemd in 6 g van de notulen. Ewart Nijburg is beschikbaar voor ondersteuning.
– Dekkingsverzoeken van Ned.Langhaarfokkers die in aanmerking wil komen voor een Duitse dekreu af te handelen met de Commissie Deutsch Langhaar (controleren of fokker lid is van de NVL, het VFR respecteert, controleren of de teef voldoet aan de eisen van de VFR, melden aan welke werk-en exterieureisen wordt voldaan).Tentoonstellingscommissie (TC)
– Streven naar een 2e fokkersdag 2015, hier zo positief mogelijk naar kijken.
– Doorgeven van buitenlandse keurverslagen van Nederlandse Tentoonstellingen en uitslagen van buitenlandse FCI exterieurtentoonstellingen doorgegeven aan Betsie van Felius. Betsie zal deze scannen en in Zoo-Easy zetten.
– Het organiseren van Langhaarexamens voor keurmeesters 2015.
– Onderzoeken of er workshops over het ras voor keurmeesters georganiseerd kunnen worden.- Keurmeesters wijzen op de FCI standaard 117 (Fokkersdagen/KCM en Fokgeschiktheidskeuring).
– Herman Broekhuis neemt contact op met Betsie van Felius over de deelname aan het defilé. Mogelijke deelname aan de Ned. Jachtmanifestatie.Leden
– Inleveren van het machtigingsformulier voor het innen van de jaarlijkse contributie.
– Bij het overlijden van een hond de doodsoorzaak doorgeven aan de Fokbegeleidingscommissie behoudens overlijden als gevolg van ouderdom.
– Suggesties over geschikte velden voor apporteerwedstrijden doorgeven aan de Veldwedstrijdcommissie.
– Belangstellingen die ringmeester willen worden op de fokkersdagen en clubmatch kunnen zich aanmelden bij de TC- Uitslagen van buitenlandse FCI exterieurtentoonstellingen zelf (liefst digitaal) doorgeven aan de TC.
– Leden met representatieve honden kunnen zich bij de TC aanmelden voor de Langhaarexamens voor keurmeesters 2015.
– Wie stelt zich bereid om de organisatie van de Allround 2016 op zich te nemen.
– Wie stelt zich bereid om een plan te maken voor een Jubileumboek 100 jaar Ned. Vereniging Langhaar en zoekt daar de juiste mensen bij.
– Melden van ideeën voor het organiseren van een workshop voor keurmeesters bij de TC.