Agenda Algemene Ledenvergadering 2010

Op zondag 27 juni om 14.00 uur In Bowling, Sport- en Partycentrum DE SCHILDKAMP Leerdamseweg 44, 4147 BM ASPEREN

AGENDA

 • Opening
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Goedkeuring notulen ALV d.d. 27-06-2009 te Asperen ( zie PV augustus 2009)
 • Jaarverslag 2009 (zie elders in dit PV)
 • Financieel verslag (zie elders in dit PV)
  • Rekening van baten en lasten 2009
  • Balans per 31 december 2009
  • Verslag kascommissie
  • Benoeming kascommissie
  • Begroting 2010
 • Fokbegeleiding
  • Verslag fokbegeleiding (zie elders in dit PV)
  • Stand van zaken Raad van Beheer en Rasgroep 7 & 8
  • Uitleg over hoe het genetisch is bepaald met kleurvererving door ……(onder voorbehoud)
  • Kleurvererving
 • Mededelingen Functionele Commissies
  • Veldwedstrijden commissie
  • Jachthondenproeven commissie
  • Tentoonstelling commissie
  • Commissie Deutsch Langhaar
  • Redactie commissie
 • Bestuursverkiezing

  Aftredend en herkiesbaar: Dhr. M.C. Ribbens
  Tussentijds aftredend niet herkiesbaar; Dhr. A.R. Rolden

  Tegenkandidaten kunnen, volgens artikel 19 lid 3 en 4 van de statuten, voorgedragen worden, gesteund door tien of meer stemgerechtigde leden en ten minste één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

  Het bestuur stelt voor dhr. E.J.H. Nijburg te benoemen als nieuw bestuurslid met de portefeuille Fokbegeleiding. (zie toelichting in PV)

 • Activiteiten 2010
 • Uitreiking Langhaar Ereprijzen
 • Rondvraag
 • Sluiting
 • Presentatie vernieuwde website door dhr. E.J.H. Nijburg

zie voor de bijlagen het periodiek van juni 2010 a.s.