Algemene Ledenvergadering, 10 juni 2018

ALV 10 Juni 2018 van de Nederlandse Vereniging “LANGHAAR”

Partycentrum Schimmel te Woudenberg

Stationsweg Oost 243

3931 EP Woudenberg

Inloop vanaf 12:30 uur, aanvang vergadering 13:00 uur

 

Agenda:

1)       Opening door voorzitter Wim Wellens

2)       Ingekomen stukken en mededelingen

 1. Niet Erkende Kleur convenant (NEK) RvB (Bijlage: RvB-NVL NEK 05-04-2018)
 2. Informatie Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Bijlage: 2018-05-21 AVG informatie)
 3. Informatie Schildklierkanker (SKK) (Bijlage: Verslag SKK R. Crooijmans)
 4. Boek 100 jaar jubileum Nederlandse Vereniging “LANGHAAR” (Bijlage: Boek 100 jaar jubileum)
 5. Ingekomen stuk Jos Kugel betreffende Fokbeleid (Bijlage: Brief Jos Kugel)
 6. Ingekomen E-mail Ad van Rooijen (Bijlage: E-mail Ad van Rooijen)
 7. Bestuursmededeling dispensatieregeling (Bijlage: Dispensatie FBC)
 8. Ingekomen brief Jos Kugel op brief Ad van Rooijen (f.) (Bijlage: Kugel 2)
 9. Antwoord ingekomen brief Ad van Rooijen (f.) (Bijlage antwoord bestuur)
 10. Ingekomen brief Jos Kugel Convenant (Bijlage: Kugel 3)
 11. Brief ECVO panel (herhaling eerder artikel) (Bijlage: ECVO panel)

3)       Ter vaststelling Concept Notulen ALV d.d.  10 juni 2017 (Bijlage: Notulen ALV 10-06-2017)

4)       Jaarverslag 2017 (Bijlage: Jaarverslag 2017)

5)       Financieel verslag 2017 (Bijlage: Financieel verslag 2017)

 1. Rekening van baten en lasten 2017
 2. Balans per december 2017
 3. Verslag kascommissie
 4. Benoeming kascommissie
 5. Voorstel wijziging (buitenlandse) contributie tarieven (Stemming ter goedkeuring door de leden) (Bijlage: Nieuwe contributie per 2019)
 6. Begroting 2018

6)       Mededelingen functionele commissies en werkgroepen

 1. Tentoonstellingscommissie (TC) (Bijlage: Verslag TC)
 2. Commissie Deutsch Langhaar (CDL) (Bijlage: Notulen WV-DL vergadering en Verslag CDL)
 3. Bezetting Fokbegeleidingscommissie (FBC) (Bijlage: bezetting FBC)

7)       Herzien Fokbeleid  (Stemming ter goedkeuring door de leden) (Bijlage: 2018-06-10 Fokbeleid voorstel ALV en Fokbeleid Scoretabel)

8)       Herzien VFR (Stemming ter goedkeuring door de leden) (Bijlage: 2018-06-10 VFR voorstel ALV)

Pauze 14:30 uur – 14:50 uur

9)       100 jaar Langhaar werkgroep (Bijlage: NVL 100 jaar jubileum feest)

10)     Bestuursverkiezing

 1. Henk van den Brink (penningmeester) en herkiesbaar

Volgens rooster zijn aftredend de heer Henk van den Brink (penningmeester), en mevrouw Jet Kikkert. Mevrouw Jet Kikkert stelt zich niet meer herkiesbaar, de heer Henk van den Brink is wel herkiesbaar.

De heer Gjermund Kiserud heeft aangegeven te willen stoppen met zijn functie als duo-secretaris per ALV van 10 juni 2018.

Het bestuur stelt voor de heer Henk van den Brink te herkiezen en de twee terugtredende bestuursleden niet te vervangen en daarmee de grootte van het bestuur terug te brengen van 7 naar 5 bestuursleden, zoals dat tot 2 jaar geleden gebruikelijk was.

Tegenkandidaten kunnen, volgens artikel 19 van de Statuten, voorgedragen worden, gesteund door tien of meer stemgerechtigde leden en tenminste één week voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

11)     Activiteiten van de vereniging 2018

12)     Uitreiking Langhaar Ereprijzen

 1. Winnaar Kampioenschapsclubmatch 2018
 2. Jaap Prins Prijs

13)     Rondvraag

Einde vergadering 16:30 uur

Na afloop nodigt het bestuur iedereen uit om wat na te praten tijdens het nuttigen van een drankje.

 

Wilt U alle stukken in één keer downloaden? Klik dan hier.

Wilt U iemand machtigen om namens U op de ALV te stemmen? Klik dan hier om het formulier te downloaden.