Aangepast Verenigings Fokreglement (VFR) op de website

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 juni 2017 is besloten om het verenigingsfokreglement (VFR) aan te passen. De wijzigingen moesten echter eerst worden goedgekeurd door de Raad van Beheer. Inmiddels hebben wij deze goedkeuring ontvangen en is het thans geldende VFR op de website geplaatst (in het menu links: “pups en fokken” > reglementen > verenigingsfokreglement.